14. november 2011

Sygedagpengeloven i praksis

Sygedagpengeloven står over for nogle ændringer i 2012. Vi sætter fokus på disse ændringer nederst i artiklen, men vil først fortælle om en konkret sag, der kan have afgørende indflydelse på en selvstændigs ret til sygedagpenge.

Krifa Erhverv følger i øjeblikket en spændende sag om retten til sygedagpenge for en tidligere selvstændig erhvervsdrivende. Spørgsmålet går på, om den selvstændige erhvervsdrivende, der under sygdomsforløbet vælger at lukke virksomheden, kan få ændret sygedagpengesatsen.

Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende bliver sygemeldt, har du efter sygedagpengeloven ret til sygedagpenge efter 14 dages fravær. Sygedagpengene udregnes ud fra overskuddet i din virksomhed i det senest afsluttede årsregnskab.
Har du som selvstændig tegnet sygedagpengeforsikringen, har du ret til sygedagpenge allerede fra 1. eller 3. fraværsdag, og desuden er du garanteret en minimumsydelse, uanset hvor lavt et resultat du har haft i virksomheden. Læs om sygedagpengeforsikringen her: Sygedagpengeforsikring for selvstændige

Er du ophørt med virksomheden og modtager dagpenge fra a-kassen inden sygemeldingen, skal kommunen udbetale sygedagpenge med den sats, du får udbetalt dagpenge med fra a-kassen.
I a-kassen har vi udregnet din sats på en anden måde.
 • Har du drevet virksomheden som dit hovederhverv i mindst 3 hele regnskabsår, har vi udregnet din sats ud fra de 2 bedste regnskabsår, du har haft, ud af de senest 5 mulige.
 • Har du drevet virksomheden i en kortere periode, har vi udregnet din sats ud fra dit tidligere lønarbejde.
Læs om vores beregningsregler og undtagelser her: Beregning af sats

Spørgsmålet er nu, om kommunen kan/skal overtage satsen fra a-kassen, hvis du bliver syg, mens du stadig har virksomheden, men lukker din virksomhed under sygdomsforløbet.

Vi har som a-kasse set mange eksempler på, at udregning af dagpengesatsen efter et ophør er højere end den udregning, kommunen har lavet af sygedagpenge. I disse sager har vi hidtil fået kommunen til at benytte vores sats fra det tidspunkt, hvor virksomheden er dokumenteret ophørt.

Nu har vi dog et eksempel på en kommune, der ikke vil ændre satsen. Deres begrundelse er, at det kun er når sygdommen indtræder som ledig, at kommunen skal bruge a-kassens sats. Hvis sygdommen indtræder under drift af selvstændig virksomhed, skal satsen udregnes på baggrund af virksomhedens resultat. Kommunen mener ikke, at der er lovhjemmel til at ændre satsen, selvom den selvstændige ophører med virksomheden.

Kommunens afslag på ændringen af satsen vil blive anket. Vi følger sagen nøje.

FAKTA om sygedagpenge
Sygedagpengeloven er som ordet siger - en lov. Det er en lov, der giver ret til en udbetaling fra kommunen under sygdom og barsel.
Loven gælder for både ledige, lønmodtagere og selvstændige.

Som ledig
 • Som ledig har du ret til sygedagpenge udregnet efter a-kassens dagpengesats.
Som lønmodtager
 • Som lønmodtager har du ret til løn fra din arbejdsgiver i 21 dage (arbejdsgiverperioden), hvis du har været ansat i 13 uger og i den periode haft mindst 120 timers arbejde. Derefter har du ret til sygedagpenge fra kommunen.
 • Som lønmodtager har du ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis du ikke opfylder arbejdskravet på 13 uger og 120 timer, men ville have haft ret til dagpenge fra a-kassen under ledighed.
Som selvstændig
 • Som selvstændig har du ret til sygedagpenge fra kommunen efter 14 dage, hvis du har drevet virksomheden i mindst 18,5 timer pr. uge i mindst 26 uger forud for 1. fraværsdag.
 • Som selvstændig kan du tegne en forsikring, der dækker dig i de første 14 dage. Forsikringen giver også en garanti på udbetaling med mindst 2/3 af højeste sygedagpengesats.
Som arbejdsgiver
 • Som arbejdsgiver kan du få refusion for udbetaling af løn til dine ansatte under deres sygdom, når lønmodtageren opnår ret til sygedagpenge fra kommunen.
 • Som arbejdsgiver kan du også tegne en forsikring, der giver dig ret til refusion i de første 21 dage (arbejdsgiverperioden)
Ændringer i sygedagpengeloven i 2012:
Pr. 2. januar 2012
 • Arbejdsgiverperioden udvides fra 21 dage til 30 dage
Pr. 2. juli 2012
 • Der gives ikke refusion på helligdage fra 2. januar 2012
 • Lønmodtagers arbejdskrav ændres fra 13 uger og 120 timer til 26 uger og 240 timer.
 • Arbejdsgivers refusionsret ændres tilsvarende.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
3 kommentarer » Læs mere…

net-I-værk: Gratis tilbud til dig som kunde!

Krifa Erhverv har 9 netværksgrupper rundt i landet. Prøv at møde helt uforpligtende op til et netværksmøde i din region! net-I-værk er et gratis tilbud til dig, som er kunde i Krifa Erhverv. Er du endnu ikke kunde, er du velkommen til at deltage i to møder gratis.

Hvad er net-I-værk?
net-I-værk er Krifa Erhvervs netværksgrupper for selvstændige. Her deltager typisk fuldtidsbeskæftigede selvstændige, men hvis du fortsat kun er deltidsbeskæftiget i din virksomhed, er du også meget velkommen. For os er det vigtigt, at gruppen selv er med til at bestemme indhold og struktur på møderne. Typisk er der i netværksgrupperne valgt en styregruppe blandt deltagerne. Fra Krifa Erhverv deltager en mødekoordinator. Grupperne mødes en gang om måneden, dog mødes gruppen i Aalborg og Odense hver 14. dag (fra 1. januar 2012)

Hvorfor net-I-værk?
På vores hjemmeside kan du læse om forskellige selvstændiges begrundelse for at deltage i net-I-værk. En anden mulighed er at spørge netværksgrupperne på LinkedIn om, hvorfor du skal være med i net-I-værk.

En selvstændig skrev følgende spørgsmål på vores åbne gruppe "net-I-værk" på LinkedIn: "Jeg overvejer at deltage i netværksmøder i Krifa, er det godt?". Læs her de 6 svar fra deltagere i net-I-værk.

Hvor og hvornår og hvordan bliver jeg tilmeldt?
På vores hjemmeside er der en oversigt over kommende mødedatoer i de 9 grupper. Her finder du også tilmeldingsmulighed. Af hensyn til forplejningen og planlægningen af møderne modtager vi også gerne din tilmelding, selvom du alene ønsker at møde uforpligtende op til et møde.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
4 kommentarer » Læs mere…

11. november 2011

Bliv klogere - og få penge for det!

Som selvstændig kan du tage på kursus - og få udbetalt en godtgørelse fra os for hver dag, du er af sted. Så hvorfor ikke blive klogere og samtidig få penge for det? Det er næsten for godt til at være sandt - men ikke desto mindre benytter rigtig mange af vores kunder sig allerede af muligheden.

Du kan søge VEU-godtgørelse, når du tager på kursus
VEU-godtgørelse er et økonomisk tilskud til voksne, som deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Arbejder du som selvstændig, er der ingen grænser for, hvor mange dage eller uger, du kan søge om VEU-godtgørelse.

Hvad er betingelserne for at få VEU-godtgørelse?
 • Kurset skal være godkendt til VEU-godtgørelse
 • Du må højst have en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Hvis du er højere uddannet, skal uddannelsen være forældet. Det vil sige, at du ikke må have brugt den eller elementer af den i dit arbejde inden for de seneste 5 år
 • Du skal sende os din ansøgning om VEU-godtgørelse senest 4 uger efter sidste kursusdag.
 • Du får VEU-godtgørelse for de timer, hvor du har tab af indtægt og arbejdsmulighed i din virksomhed, når du tager på kursus.
Det vil sige, at hvis du sædvanligvis arbejder 37 timer om ugen i din virksomhed og deltager i fuldtidsundervisning, udbetaler vi en godtgørelse, der svarer til 613 kr. før skat pr. kursusdag.

Hvis du sædvanligvis arbejder mindre end 37 timer om ugen, eller hvis du udfører noget af dit sædvanlige arbejde på kursusdagene, modregnes disse timer i VEU-godtgørelsen.

Hvad gør jeg?
Du skal selv tilmelde dig kurset og betale kursusgebyret.

Du kan finde langt de fleste kurser, som er godkendt til VEU-godtgørelse, på hjemmesiden
efteruddannelse.dk. Her kan du:
 • søge kurser frem efter fagområde
 • tilmelde dig kurser
 • udfylde en elektronisk VEU-ansøgning, som sendes til os
Der findes dog private uddannelsessteder, som endnu ikke benytter hjemmesiden. I de tilfælde skal du kontakte skolen ved tilmelding. Skolen vil her udlevere et VEU-ansøgningsskema, som du skal udfylde og sende til os.

Når uddannelsesstedet har bekræftet, at du har deltaget i kurset, udbetaler vi VEU-godtgørelsen. Godtgørelsen udbetales til dig personligt med fradrag af skat, hvis du er indehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S. Hvis din virksomhed er et ApS eller A/S, udbetaler vi godtgørelsen til virksomheden uden fradrag af skat.

Til de fleste kurser kan du desuden søge om befordringstilskud.

Du er velkommen til at skrive til os eller ringe på 7227 7800, hvis du har spørgsmål om VEU-godtgørelse.

Lise Lotte Frederiksen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
1 kommentar » Læs mere…

9. november 2011

Efterlønnens fremtid?

Den tidligere regering kom i maj 2011 med forslag om væsentlige ændringer af efterlønnen - den såkaldte tilbagetrækningsreform. Reformen er endnu ikke vedtaget, men der er med den nye regering stadig flertal for, at reformen vedtages.

Hvad sker der, hvis tilbagetrækningsreformen vedtages?
Tilbagetrækningsreformen vil i korte træk medføre, at
 • efterlønsalderen gradvist sættes op til 62 år - med et halvt år om året i perioden 2014 til 2017
 • folkepensionsalderen gradvist sættes op til 67 år - med et halvt år om året i perioden 2019 til 2022
 • perioden med efterløn afkortes fra 5 til 3 år
 • man i højere grad modregnes i sin efterløn, hvis man har en pensionsformue
 • der bliver indført en seniorførtidspension for nedslidte borgere, som har mindre end 5 år til folkepensionen.
Efterløns- og folkepensionsalderen vil fortsat stige efter 2017/2022. Det vil for eksempel betyde, at en person, som er født efter 1970, kan forvente at gå på efterløn som 66-årig og på folkepension som 69-årig.

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du læse, hvordan efterlønnen vil se ud for netop dig og din årgang.

Tilbagebetaling af efterlønsbidraget
Hvis tilbagetrækningsreformen vedtages, bliver efterlønnen altså væsentligt ændret - specielt for de yngre generationer på arbejdsmarkedet. Her vil efterlønsordningen virke meget forringet, og mange vil måske overveje helt at fravælge ordningen.

Et punkt i reformen er derfor, at hvis du ønsker at fravælge efterlønsordningen, kan du få dit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i 2012. Det gælder det efterlønsbidrag, du har indbetalt indtil den 15. maj 2011.

Du kan se på vores hjemmeside, hvor meget du cirka kan få udbetalt, hvis du fravælger efterlønsordningen.

Tilbagetrækningsreformen er ikke vedtaget endnu
.. og som a-kasse kan vi kun anbefale, at du fortsat betaler til efterlønsordningen, indtil reformen bliver vedtaget i Folketinget.

Du er meget velkommen til at skrive til os eller til at ringe på 7227 7800, hvis du har spørgsmål om efterlønsordningen.

Lise Lotte Frederiksen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

8. november 2011

Regnskabet er vigtigt

Som selvstændig erhvervsdrivende kender du alt til at have fokus på driften og indtjeningen i din virksomhed. Det er klart - det er jo det, du skal leve af.
Vi vil gerne som a-kasse påpege, at det også er vigtigt at have fokus på det administrative arbejde, og i særdeleshed på dit regnskab.

Dit regnskab er din dokumentation
Enhver udbetaling af ydelser fra a-kassen er betinget af, at du kan dokumentere din beskæftigelse og din indtjening. Som selvstændig erhvervsdrivende sker dette igennem dit regnskab.

Ingen dokumentation - ingen ydelse! Så kort kan det faktisk siges.

Vi har tidligere her på bloggen skrevet om både beregning af sats "Hvor meget kan man få udbetalt" og opgørelse af beskæftigelseskravet "Hvad omsætter du for". Men hvis ikke du kan fremlægge dit regnskab, har du ingen dokumentation for hverken din beskæftigelse eller din indtjening.

I enkelte situationer kan dit tidligere lønarbejde bruges som dokumentation for din ret til ydelser fra a-kassen, men det kommer an på dit medlemskab i a-kassen, og i hvor lang tid du har drevet den selvstændige virksomhed.

Modsat træffer vi også flere afgørelser om manglende ret til ydelser fra a-kassen, fordi regnskabet ikke er lavet.

Brug a-kassen som rådgiver
I 2010 gennemførte vi en undersøgelse blandt vores kunder. Undersøgelsen viste, at langt de fleste selvstændige jævnligt søger rådgivning om driften af deres virksomhed.

27,5 % søger rådgivning hos revisor, kun 2,7 % søger rådgivning hos a-kassen.

Vi oplever desværre ofte, at den rådgivning, du som selvstændig får fra din revisor, ikke tager højde for reglerne i a-kassen.
Vores opfordring til dig er derfor, at du også søger råd i a-kassen - meget gerne som et supplement til rådgivningen hos din revisor.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
4 kommentarer » Læs mere…