18. oktober 2011

Ejendomme og efterløn

Mange selvstændige kan risikere at få sig en ubehagelig overraskelse, når de søger om efterløn hos deres a-kasse.

For mange selvstændige er det meget almindeligt, at man selv ejer den bygning, som man har drevet sin selvstændige virksomhed fra. Og i forbindelse med ønsket om overgang til efterløn stilles der som hovedregel krav fra a-kassen om, at hele virksomhedens driftsgrundlag skal afvikles, og om, at virksomhedens lokaler skal udlejes i hele efterlønsperioden.

Selve ejendommen, som man har drevet sin virksomhed fra, har for langt de flestes vedkommende været vedligeholdt af håndværkere eller af den selvstændige selv. I forbindelse med ansøgning efterløn stilles der også krav om, at man ikke fremadrettet må have noget at gøre med hverken administration eller vedligeholdelse af ejendommen. Der skal derfor indgåes en skriftlig aftale med en anden aktør om at klare disse opgaver. Har selskabet været drevet i selskabsform, skal selskabets formålsparagraf også ændres til formueforvaltning alene.

Endvidere skal der ske ændring af momsregistrering til frivillig momsregistrering på grund af bortforpagtning/udlejning.

Udlejningsvirksomhed ved siden af ”hovedvirksomheden”
Derudover ser vi situationer, hvor en selvstændig erhvervsdrivende ved siden af sin ”hovedvirksomhed” også ejer flere udlejningsejendomme med sit eget CVR-nummer. Mange selvstændige opfatter dette alene som formueforvaltning. Vedligeholdelsen af ejendommene har måske været udført af håndværkere, og man har selv kun foretaget udlejningen og opsyn mv. Også i disse situationer anses man i langt de fleste tilfælde for at drive selvstændig virksomhed, og så kan efterlønnen være i fare.

Dette vil være tilfældet, hvis den huslejeindtægt, man får for udlejningen af lokalet, udgør et dækningsbidrag på over kr. 69.363 pr. år (2011). Vi ser ofte, at denne grænse overskrides, og at huslejeindtægten derfor har indflydelse på retten til efterløn.

Dækningsbidraget opgøres som huslejeindtægter minus variable omkostninger som vand, varme og el, hvis der er seperate målere for den enkelte lejlighed. I de situationer, hvor der udlejes flere lejligheder i ejendommen, kan udgifter til vedligehold af den enkelte lejlighed også fradrages, før dækningsbidraget udregnes.

Under alle omstændigheder skal der søges dispensation for at bevare udlejningen at ejendomme sammen med efterlønnen.

Indtægter ved udlejning – formueforvaltning – ingen betydning for efterlønnen
Den eneste mulighed for at have udlejningsvirksomhed, uden at det berører efterlønsretten, er ejerskab af op til fem udlejningsejendomme med op til 30 lejemål. Men det forudsætter, at der ikke er forbundet en personlig arbejdsindsats fra ejerens side. Det betyder blandt andet, at man ikke selv har eller har haft nogen personlig arbejdsindsats i forbindelse med udlejningen overhovedet.

Det gældende regelsæt på området findes i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed og i vejledningen til denne bekendtgørelse.

Endvidere henvises der til Pensionsstyrelsens bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn og til vejledningen til denne bekendtgørelse.

Kontakt Krifa Erhverv
Vi vil anbefale dig at kontakte Krifa Erhverv i god tid inden efterlønstidspunktet, for at du kan få afklaret din situation, hvis du er omfattet af ovennævnte problematik.

Du kan ringe til os på 7227 7800 eller skrive til os på vores hjemmeside.

Flemming Østergaard, specialkonsulent, Krifa Erhverv

Skriv kommentar

Skriv ikke som anonym! Vælg "Navn/webside". Webside er valgfri.