19. oktober 2011

Halvdagskursus: Ledelsesudvikling

Du kan komme på kursus i Ballerup og få inspiration til at udvikle dig selv og din virksomhed. Kurset er 11. november kl. 8.00 - 12.30. Det arrangeres af Krifa Erhvervs netværksgruppe, net-I-værk i Ballerup i samarbejde med Kristelig Arbejdsgiverforening.

Som leder sidder du ofte alene med dine beslutninger. Du har selvfølgelig dine nærmeste, måske et par medarbejdere, revisoren osv. Nogle gange er det nødvendigt at tage en tur op i helikopteren. Det giver et nyt overblik over din situation. Derfor inviterer vi dig til en halv kursusdag omkring din virksomhed. Sammen med andre fra Krifa Erhvervs netværk får du en inspirerende dag, som kan give dig nyt mod og idéer til dine opgaver.

Vi sætter fokus på dig som leder og behovet for at:
 • Fokusere din energi
 • Styre din tid
 • Få handlekraft
Vi sætter fokus på din virksomhed:
 • Hvad er I gode til?
 • Hvordan udvikler I det?
Din forberedelse
Gennemtænk, hvilke udfordringer du har som leder, og hvilken udvikling du ønsker for din virksomhed.

Arbejdsform
Dagen vil foregå i en vekselvirkning mellem undervisning, samtale, øvelser og personlig refleksion.

Underviser
Kristelig Arbejdsgiverforenings ledelseskonsulent Niels Albinus

Program
 • Kl. 08.00: Kaffe og brød
 • Kl. 08.10: Dine lederudfordringer?
 • Kl. 10.15: Kaffepause
 • Kl. 10.30: Dine drømme for din virksomhed
 • Kl. 12.30: Frokost
Praktiske oplysninger
Sted: Kristelig Fagbevægelse, Energivej 15, 1 sal, 2750 Ballerup
Pris: 1.250,- kr. inkl. morgenbrød og frokost

Tilmelding: Send mail til niels@kaf.dk med oplysning om navn, firma, adresse, telefon og mailadresse. Deltagerantal skal være på minimum 8. Faktura sendes ud, når der er nok tilmeldte. Tilmeldingsfrist er senest 1. november 2011.
Tilbud: Alle deltagere kan købe Bent Jakobsens bog "Tillidsskabende ledelse" for 150,- kr. Bestil bogen ved tilmeldingen. Bent er ledelseskonsulent i Kristelig Arbejdsgiverforening.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv, og Henrik Schousboe, tovholder, net-I-værk Ballerup
Skriv kommentar » Læs mere…

18. oktober 2011

Krifa Erhverv arbejder også politisk

I Krifa Erhverv indsamler vi løbende eksempler på behov for ændringer i eksisterende lovgivning for selvstændige og behovet for nyt. Primært er vores fokus a-kasselovgivningen, men det kan også være beslægtede områder som f.eks. sygedagpengelovgivningen.

Med Kristelig A-kasses landsformand i spidsen, Søren Fibiger Olesen, har vores politiske sekretariat løbende møder med alle partier i Folketinget, herunder også beskæftigelsesministeren. Ved disse møder fremlægger vi vores forslag til ændringer eller ny lovgivning.

Kristelig A-kasse er også høringspart ved lovforslag. Vi får derfor mulighed for at give vores input til et lovforslag. Ofte er det dog en fordel at have en god kontakt til embedsmændene, som skriver lovteksten. Vi har derfor et netværk blandt disse medarbejdere.

Kristelig A-kasse er medlem af AK-Samvirke. AK-Samvirke er en brancheorganisation for 26 statsanerkendte a-kasser i Danmark. Vores landsformand Søren Fibiger Olesen er medlem af AK-Samvirkes Forretningsudvalg. Når vi ønsker en lovgivning ændret, står vi stærkere, når vi som a-kasser står sammen.

Det sker, at vi ikke oplever lydhørhed for vores forslag. Her vælger vi nogle gange at gå i pressen med sagen. Her er det vigtigt, at vi har en selvstændig, som er berørt af problemet, og som ønsker at stille op i pressen.

Eksempler på udfordringer, vi har taget op politisk:
 • Medarbejdende ægtefæller: Lovgivningen var her urimelig i forhold til medarbejdende ægtefællers mulighed for at udtræde af virksomheden. Via vores dialog med politikerne er lovgivningen ændret. Se vores tidligere blog-indlæg om medarbejdende ægtefæller.
 • Udlejningsejendomme og efterløn: Her oplever vi urimelig lovgivning. Det tages med til næste møde i AK-samvirke. Læs mere om udlejningsejendomme og efterløn her.
 • Satsen ved sygedagpenge: Vi synes, at satsen på sygedagpenge skal beregnes, som det sker i a-kassen. Der er risiko for en meget lav sats, hvis man har drevet virksomheden i kort tid og måske er startet med selvstændig bibeskæftigelse og ikke har tegnet en sygedagpengeforsikring. Vi har skrevet om det, da lovgivningen sidste gang var i høring, men det blev ikke ændret. Nu leder vi efter en selvstændig, som har oplevet udfordringen.
Hvis du som selvstændig har input til lovgivningen for selvstændige eller har oplevet lovgivningen uhensigtmæssig, så skriv din historie her på bloggen eller kontakt os.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Er du freelancer, så læs mere her!

At være "freelancer" vinder mere og mere indpas på det danske arbejdsmarked. Arbejder du som, eller påtænker du at starte som freelancer, er der flere ting, du skal være opmærksom på.

Det at arbejde som freelancer kan ske som enten lønmodtager eller selvstændig. Men der kan være forskel på, hvordan du bliver opfattet hos f.eks. arbejdsgiveren, SKAT, kommunen og a-kassen. Opfattes du som selvstændig ét sted og som lønmodtager et andet sted, kan du komme i klemme.

Det er derfor en god idé at få afklaret din situation hos alle berørte parter og på den måde få tilpasset din beskæftigelse, så du betragtes ens hele vejen rundt. Et godt sted at starte er hos SKAT.

SKAT kigger meget på, hvordan du arbejder
Udfører du arbejdet for kun én arbejdsgiver og i arbejdsgiverens navn, med arbejdsgiverens udstyr, for arbejdsgiverens kunder, og er du forpligtiget til at udføre arbejdet personligt, så vil du højst sandsynlig blive betragtet som lønmodtager.

Har du derimod flere arbejdsgivere, og har du f.eks. selv investeret i noget af det udstyr, du bruger i arbejdet, så vil SKAT i flere tilfælde betragte dig som selvstændig.

A-kassen kigger mere på, hvordan du opgiver din indtægt over for SKAT
Hvis du er momsregistreret og opgiver din indkomst som overskud eller underskud ved drift af selvstændig virksomhed, eller foretager afskrivninger på udstyr, så betragtes du som selvstændig.

Foretager du ikke afskrivninger på udstyr, og trækker du ikke udgifter til udstyr fra i regnskabet, eller opgiver din indtægt som B-indkomst, er der stor sandsynlighed for, at a-kassen betragter dig som lønmodtager.

Med en vejledning fra SKAT ved du, hvordan du skal lade dig beskatte, og dette vil bestemme din status i a-kassen.

Kommunens sygedagpengekontor kommer ind i billedet, hvis du bliver syg
Syedagpengekontoret læner sig som oftest op ad SKAT´s vurdering af, om du er lønmodtager eller selvstændig. Retten til sygedagpenge er forskellig for lønmodtagere og selvstændige. Hvis du er lønmodtager, påhviler det arbejdsgiveren at udbetale løn under sygdom i den første del af sygdomsperioden. Som selvstændig skal du tegne en forsikring for at være dækket i den første periode.

Hvis kommunen betragter dig som lønmodtager, men arbejdsgiveren betragter dig som selvstændig - så opstår der en tvist. Derfor bør du have kommunens vurdering af dig på plads, inden du indgår aftalen med arbejdsgiveren.

Som freelancer kan du få behov for ansættelsesretlig hjælp
Uanset om du er freelancer som lønmodtager eller som selvstændig, vil der være mange forhold i din beskæftigelse, der mest ligner drift af selvstændig virksomhed. Derfor vil du typisk ikke kunne inddrive manglende betaling igennem en konkurs og LG, men skal inddrive det igennem inkasso.

Der kan også være forhold omkring din kontrakt - aftale om aflønning, pension, sygdom, ferie og lignende, der mere ligner drift af selvstændig virksomhed fremfor en lønmodtagers ansættelsesrettigheder.

Som kunde i KrifaErhverv, har du mulighed for at tegne et juridisk abonnement hos Job&Liv, som netop kan hjælpe dig med disse ting. Læs her om juridisk abonnement. Job&Liv er et selskab under Kristelig Fagforening.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Ejendomme og efterløn

Mange selvstændige kan risikere at få sig en ubehagelig overraskelse, når de søger om efterløn hos deres a-kasse.

For mange selvstændige er det meget almindeligt, at man selv ejer den bygning, som man har drevet sin selvstændige virksomhed fra. Og i forbindelse med ønsket om overgang til efterløn stilles der som hovedregel krav fra a-kassen om, at hele virksomhedens driftsgrundlag skal afvikles, og om, at virksomhedens lokaler skal udlejes i hele efterlønsperioden.

Selve ejendommen, som man har drevet sin virksomhed fra, har for langt de flestes vedkommende været vedligeholdt af håndværkere eller af den selvstændige selv. I forbindelse med ansøgning efterløn stilles der også krav om, at man ikke fremadrettet må have noget at gøre med hverken administration eller vedligeholdelse af ejendommen. Der skal derfor indgåes en skriftlig aftale med en anden aktør om at klare disse opgaver. Har selskabet været drevet i selskabsform, skal selskabets formålsparagraf også ændres til formueforvaltning alene.

Endvidere skal der ske ændring af momsregistrering til frivillig momsregistrering på grund af bortforpagtning/udlejning.

Udlejningsvirksomhed ved siden af ”hovedvirksomheden”
Derudover ser vi situationer, hvor en selvstændig erhvervsdrivende ved siden af sin ”hovedvirksomhed” også ejer flere udlejningsejendomme med sit eget CVR-nummer. Mange selvstændige opfatter dette alene som formueforvaltning. Vedligeholdelsen af ejendommene har måske været udført af håndværkere, og man har selv kun foretaget udlejningen og opsyn mv. Også i disse situationer anses man i langt de fleste tilfælde for at drive selvstændig virksomhed, og så kan efterlønnen være i fare.

Dette vil være tilfældet, hvis den huslejeindtægt, man får for udlejningen af lokalet, udgør et dækningsbidrag på over kr. 69.363 pr. år (2011). Vi ser ofte, at denne grænse overskrides, og at huslejeindtægten derfor har indflydelse på retten til efterløn.

Dækningsbidraget opgøres som huslejeindtægter minus variable omkostninger som vand, varme og el, hvis der er seperate målere for den enkelte lejlighed. I de situationer, hvor der udlejes flere lejligheder i ejendommen, kan udgifter til vedligehold af den enkelte lejlighed også fradrages, før dækningsbidraget udregnes.

Under alle omstændigheder skal der søges dispensation for at bevare udlejningen at ejendomme sammen med efterlønnen.

Indtægter ved udlejning – formueforvaltning – ingen betydning for efterlønnen
Den eneste mulighed for at have udlejningsvirksomhed, uden at det berører efterlønsretten, er ejerskab af op til fem udlejningsejendomme med op til 30 lejemål. Men det forudsætter, at der ikke er forbundet en personlig arbejdsindsats fra ejerens side. Det betyder blandt andet, at man ikke selv har eller har haft nogen personlig arbejdsindsats i forbindelse med udlejningen overhovedet.

Det gældende regelsæt på området findes i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed og i vejledningen til denne bekendtgørelse.

Endvidere henvises der til Pensionsstyrelsens bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn og til vejledningen til denne bekendtgørelse.

Kontakt Krifa Erhverv
Vi vil anbefale dig at kontakte Krifa Erhverv i god tid inden efterlønstidspunktet, for at du kan få afklaret din situation, hvis du er omfattet af ovennævnte problematik.

Du kan ringe til os på 7227 7800 eller skrive til os på vores hjemmeside.

Flemming Østergaard, specialkonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

17. oktober 2011

Tag et socialt ansvar - det er gratis

Vinsa (Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar) er en organisation under Beskæftigelsesministeriet. Alle aktiviteter i Vinsa er gratis. Vinsa er for alle virksomheder - store som små - som ønsker at tage et socialt ansvar.
Netværksorganisationen Vinsa har ét formål: Nemlig at oplyse om og motivere til social ansvarlighed i danske virksomheder. Vinsa er gratis at gøre brug af og arbejder landsdækkene via de syv regioner. Netværkskoordinator for Vinsa Midt, Katrine Thorup Kølkjær, forklarer:

Socialt ansvar fra bunden
- I Vinsa arbejder vi med socialt ansvar helt fra bunden, forstået på den måde, at man ikke skal vide en masse om social ansvarlighed for at være medlem hos os. Det er netop vores opgave at forsyne danske virksomheder med viden om socialt ansvar. Det gør vi bl.a. ved at give virksomhederne landet over muligheden for at dele deres erfaringer og viden på området med hinanden. Og så er det fuldstændig gratis.

Opdatering via fyraftensmøder
For at give danske virksomheder - offentlige og private - muligheder for at tilegne sig en større viden om social ansvarlighed arrangerer Vinsa eksempelvis fyraftensmøder og foredrag med forskellige oplægsholdere. Her har medlemmerne mulighed for at holde sig opdateret på en bred vifte af områder, eksempelvis angående lovgivningsemner, som kan være en stor fordel for især mindre virksomheder, der ikke altid har ressourcerne til selv at opsøge den slags viden.

Alle kan gøre en forskel
- Hvert år indsamler vi input fra vores mere end 2000 medlemmer, som så ligger til grund for det følgende års overordnede arbejdstema. Det gør vi for at være sikre på, at vores arbejde altid er relevant i forhold til de problemstillinger, vores medlemmer møder i deres arbejde med social ansvarlighed. I 2011 er temaet "socialt ansvar med bundlinje", hvor vi viser vores medlemmer, at social ansvarlighed sagtens kan være en gevinst for den bundlinje, der er så afgørende for enhver virksomhed - især i tider med lavkonjunktur, fortæller Katrine Thorup Kølkjær.

Socialt ansvar kan vise sig på bundlinjen
Netop arbejdstemaet i 2011 er en gennemgående og afgørende pointe for Vinsa: Nemlig at socialt ansvar ikke behøver at koste noget - tværtimod:

- Det er vigtigt for os at understrege, at alle virksomheder kan og bør være med til at gøre en forskel. For det er nemlig præcis lige så socialt ansvarligt at ansætte en person i fleksjob nogle timer om ugen, som det er at bruge millioner på medarbejderfryns og sundhedsordninger. Det tæller alt sammen, når det handler om at sikre en solid fremtid for det danske arbejdsmarked, slutter Katrine Thorup Kølkjær.

Bliv medlem af Vinsa
Hvis du har lyst til at blive medlem af Vinsa eller blot vide mere om organisationen, så besøg Vinsas hjemmeside.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
3 kommentarer » Læs mere…