16. december 2011

Den ny efterløn

Regeringen må tage mere ansvar for følgerne af den ny efterløn.

Regeringen er i gang med at ændre efterlønnen drastisk, men svigter de nedslidte, tager ikke ansvar for at informere om den nye efterløn, og tvinger dem, der er i efterlønsordningen, til at tage en forhastet beslutning.

Svigter de nedslidte
De faktisk nedslidte seniorer skal have mulighed for at trappe ned eller droppe ud af arbejdsmarkedet. Regeringen bør derfor sikre, den nye seniorførtidspension bliver sådan, at man kan få en afgørelse langt hurtigere end i sager om almindelig førtidspension. Samtidig bør regeringen gøre det obligatorisk, at alle arbejdspladser skal have en seniorpolitik

Staten bør informere
De gennemgribende ændringer af efterlønnen rejser en række spørgsmål om, hvad det er bedst at gøre. Banker, forsikringsselskaber, pensionsselskaber osv. kan have interesser i at få folk til at gøre det ene eller det andet.
Staten bør derfor stille sig i spidsen for en informationskampagne, der giver neutral og objektiv oplysning til borgerne om mulighederne i den nye efterløn og om konsekvenser ved at træde ud af efterlønsordningen.

Tvinges til forhastede beslutninger
Regeringen tilbyder, at man kan få den indbetalte efterløn udbetalt skattefrit fra 2. april til 1. oktober 2012. Men om det kan betale sig frem for at blive i efterlønsordningen, afhænger af en række faktorer, som ingen kender nu, bl.a. hvordan ens økonomi og pension er, når man kommer til efterlønsalderen.
Det er ikke anstændigt, at regeringen tvinger til så forhastede beslutninger. Tilbuddet om den skattefri udbetaling bør være uden slutdato.

Erik Bertelsen, politisk konsulent, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

15. december 2011

Bedst med en frivillig barselsfond

Der er behov for at overveje en mere fleksibel barselsordning for selvstændigt erhvervsdrivende end en obligatorisk barselsfond for selvstændige, sådan som beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) foreslår.

Selvfølgelig er det en god idé, at selvstændige skal have lige så gode muligheder for at være på barsel, som lønmodtagere har det. Krifa Erhverv kan også støtte, at det sker gennem en barselsfond. Men vi er betænkelige ved at tvinge alle selvstændige til at betale til barselsfonden. Tænk på ungkarlen, der er landmand, eller den midaldrende tømrer, der driver sin virksomhed som en en-mandsvirksomhed. Det er ikke sandsynligt for dem, at de skal på barsel.

I stedet for en obligatorisk barselsfond kunne løsningen være en frivillig ordning, man kan vælge at gå ind i. Så bliver det sådan, at de, der betaler til barselsfonden, også er dem, der får penge fra den, siger Krifa Erhvervs erhvervschef Hasse Hagsteen.

Gør op med restriktive regler
Desuden mener Krifa Erhverv, at der skal blødes op på de restriktive regler om, at selvstændige erhvervsdrivende overhovedet ikke må have noget med deres virksomhed at gøre, når de er på barsel.

Der må findes en bagatelgrænse for, hvad man må, selvom man er på barsel. Det kan jo lukke en virksomhed, hvis en ejer intet må foretage sig i virksomheden i en hel barselsperiode, som fx være medbestemmende om strategiske beslutninger, tage en vigtig samtale eller skrive under på en aftale. Sygedagpengeloven har jo allerede en fleksibilitet, så det kan lade sig gøre med fleksible regler.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
4 kommentarer » Læs mere…

14. november 2011

Sygedagpengeloven i praksis

Sygedagpengeloven står over for nogle ændringer i 2012. Vi sætter fokus på disse ændringer nederst i artiklen, men vil først fortælle om en konkret sag, der kan have afgørende indflydelse på en selvstændigs ret til sygedagpenge.

Krifa Erhverv følger i øjeblikket en spændende sag om retten til sygedagpenge for en tidligere selvstændig erhvervsdrivende. Spørgsmålet går på, om den selvstændige erhvervsdrivende, der under sygdomsforløbet vælger at lukke virksomheden, kan få ændret sygedagpengesatsen.

Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende bliver sygemeldt, har du efter sygedagpengeloven ret til sygedagpenge efter 14 dages fravær. Sygedagpengene udregnes ud fra overskuddet i din virksomhed i det senest afsluttede årsregnskab.
Har du som selvstændig tegnet sygedagpengeforsikringen, har du ret til sygedagpenge allerede fra 1. eller 3. fraværsdag, og desuden er du garanteret en minimumsydelse, uanset hvor lavt et resultat du har haft i virksomheden. Læs om sygedagpengeforsikringen her: Sygedagpengeforsikring for selvstændige

Er du ophørt med virksomheden og modtager dagpenge fra a-kassen inden sygemeldingen, skal kommunen udbetale sygedagpenge med den sats, du får udbetalt dagpenge med fra a-kassen.
I a-kassen har vi udregnet din sats på en anden måde.
 • Har du drevet virksomheden som dit hovederhverv i mindst 3 hele regnskabsår, har vi udregnet din sats ud fra de 2 bedste regnskabsår, du har haft, ud af de senest 5 mulige.
 • Har du drevet virksomheden i en kortere periode, har vi udregnet din sats ud fra dit tidligere lønarbejde.
Læs om vores beregningsregler og undtagelser her: Beregning af sats

Spørgsmålet er nu, om kommunen kan/skal overtage satsen fra a-kassen, hvis du bliver syg, mens du stadig har virksomheden, men lukker din virksomhed under sygdomsforløbet.

Vi har som a-kasse set mange eksempler på, at udregning af dagpengesatsen efter et ophør er højere end den udregning, kommunen har lavet af sygedagpenge. I disse sager har vi hidtil fået kommunen til at benytte vores sats fra det tidspunkt, hvor virksomheden er dokumenteret ophørt.

Nu har vi dog et eksempel på en kommune, der ikke vil ændre satsen. Deres begrundelse er, at det kun er når sygdommen indtræder som ledig, at kommunen skal bruge a-kassens sats. Hvis sygdommen indtræder under drift af selvstændig virksomhed, skal satsen udregnes på baggrund af virksomhedens resultat. Kommunen mener ikke, at der er lovhjemmel til at ændre satsen, selvom den selvstændige ophører med virksomheden.

Kommunens afslag på ændringen af satsen vil blive anket. Vi følger sagen nøje.

FAKTA om sygedagpenge
Sygedagpengeloven er som ordet siger - en lov. Det er en lov, der giver ret til en udbetaling fra kommunen under sygdom og barsel.
Loven gælder for både ledige, lønmodtagere og selvstændige.

Som ledig
 • Som ledig har du ret til sygedagpenge udregnet efter a-kassens dagpengesats.
Som lønmodtager
 • Som lønmodtager har du ret til løn fra din arbejdsgiver i 21 dage (arbejdsgiverperioden), hvis du har været ansat i 13 uger og i den periode haft mindst 120 timers arbejde. Derefter har du ret til sygedagpenge fra kommunen.
 • Som lønmodtager har du ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis du ikke opfylder arbejdskravet på 13 uger og 120 timer, men ville have haft ret til dagpenge fra a-kassen under ledighed.
Som selvstændig
 • Som selvstændig har du ret til sygedagpenge fra kommunen efter 14 dage, hvis du har drevet virksomheden i mindst 18,5 timer pr. uge i mindst 26 uger forud for 1. fraværsdag.
 • Som selvstændig kan du tegne en forsikring, der dækker dig i de første 14 dage. Forsikringen giver også en garanti på udbetaling med mindst 2/3 af højeste sygedagpengesats.
Som arbejdsgiver
 • Som arbejdsgiver kan du få refusion for udbetaling af løn til dine ansatte under deres sygdom, når lønmodtageren opnår ret til sygedagpenge fra kommunen.
 • Som arbejdsgiver kan du også tegne en forsikring, der giver dig ret til refusion i de første 21 dage (arbejdsgiverperioden)
Ændringer i sygedagpengeloven i 2012:
Pr. 2. januar 2012
 • Arbejdsgiverperioden udvides fra 21 dage til 30 dage
Pr. 2. juli 2012
 • Der gives ikke refusion på helligdage fra 2. januar 2012
 • Lønmodtagers arbejdskrav ændres fra 13 uger og 120 timer til 26 uger og 240 timer.
 • Arbejdsgivers refusionsret ændres tilsvarende.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
3 kommentarer » Læs mere…

net-I-værk: Gratis tilbud til dig som kunde!

Krifa Erhverv har 9 netværksgrupper rundt i landet. Prøv at møde helt uforpligtende op til et netværksmøde i din region! net-I-værk er et gratis tilbud til dig, som er kunde i Krifa Erhverv. Er du endnu ikke kunde, er du velkommen til at deltage i to møder gratis.

Hvad er net-I-værk?
net-I-værk er Krifa Erhvervs netværksgrupper for selvstændige. Her deltager typisk fuldtidsbeskæftigede selvstændige, men hvis du fortsat kun er deltidsbeskæftiget i din virksomhed, er du også meget velkommen. For os er det vigtigt, at gruppen selv er med til at bestemme indhold og struktur på møderne. Typisk er der i netværksgrupperne valgt en styregruppe blandt deltagerne. Fra Krifa Erhverv deltager en mødekoordinator. Grupperne mødes en gang om måneden, dog mødes gruppen i Aalborg og Odense hver 14. dag (fra 1. januar 2012)

Hvorfor net-I-værk?
På vores hjemmeside kan du læse om forskellige selvstændiges begrundelse for at deltage i net-I-værk. En anden mulighed er at spørge netværksgrupperne på LinkedIn om, hvorfor du skal være med i net-I-værk.

En selvstændig skrev følgende spørgsmål på vores åbne gruppe "net-I-værk" på LinkedIn: "Jeg overvejer at deltage i netværksmøder i Krifa, er det godt?". Læs her de 6 svar fra deltagere i net-I-værk.

Hvor og hvornår og hvordan bliver jeg tilmeldt?
På vores hjemmeside er der en oversigt over kommende mødedatoer i de 9 grupper. Her finder du også tilmeldingsmulighed. Af hensyn til forplejningen og planlægningen af møderne modtager vi også gerne din tilmelding, selvom du alene ønsker at møde uforpligtende op til et møde.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
4 kommentarer » Læs mere…

11. november 2011

Bliv klogere - og få penge for det!

Som selvstændig kan du tage på kursus - og få udbetalt en godtgørelse fra os for hver dag, du er af sted. Så hvorfor ikke blive klogere og samtidig få penge for det? Det er næsten for godt til at være sandt - men ikke desto mindre benytter rigtig mange af vores kunder sig allerede af muligheden.

Du kan søge VEU-godtgørelse, når du tager på kursus
VEU-godtgørelse er et økonomisk tilskud til voksne, som deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Arbejder du som selvstændig, er der ingen grænser for, hvor mange dage eller uger, du kan søge om VEU-godtgørelse.

Hvad er betingelserne for at få VEU-godtgørelse?
 • Kurset skal være godkendt til VEU-godtgørelse
 • Du må højst have en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Hvis du er højere uddannet, skal uddannelsen være forældet. Det vil sige, at du ikke må have brugt den eller elementer af den i dit arbejde inden for de seneste 5 år
 • Du skal sende os din ansøgning om VEU-godtgørelse senest 4 uger efter sidste kursusdag.
 • Du får VEU-godtgørelse for de timer, hvor du har tab af indtægt og arbejdsmulighed i din virksomhed, når du tager på kursus.
Det vil sige, at hvis du sædvanligvis arbejder 37 timer om ugen i din virksomhed og deltager i fuldtidsundervisning, udbetaler vi en godtgørelse, der svarer til 613 kr. før skat pr. kursusdag.

Hvis du sædvanligvis arbejder mindre end 37 timer om ugen, eller hvis du udfører noget af dit sædvanlige arbejde på kursusdagene, modregnes disse timer i VEU-godtgørelsen.

Hvad gør jeg?
Du skal selv tilmelde dig kurset og betale kursusgebyret.

Du kan finde langt de fleste kurser, som er godkendt til VEU-godtgørelse, på hjemmesiden
efteruddannelse.dk. Her kan du:
 • søge kurser frem efter fagområde
 • tilmelde dig kurser
 • udfylde en elektronisk VEU-ansøgning, som sendes til os
Der findes dog private uddannelsessteder, som endnu ikke benytter hjemmesiden. I de tilfælde skal du kontakte skolen ved tilmelding. Skolen vil her udlevere et VEU-ansøgningsskema, som du skal udfylde og sende til os.

Når uddannelsesstedet har bekræftet, at du har deltaget i kurset, udbetaler vi VEU-godtgørelsen. Godtgørelsen udbetales til dig personligt med fradrag af skat, hvis du er indehaver af en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S. Hvis din virksomhed er et ApS eller A/S, udbetaler vi godtgørelsen til virksomheden uden fradrag af skat.

Til de fleste kurser kan du desuden søge om befordringstilskud.

Du er velkommen til at skrive til os eller ringe på 7227 7800, hvis du har spørgsmål om VEU-godtgørelse.

Lise Lotte Frederiksen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
1 kommentar » Læs mere…

9. november 2011

Efterlønnens fremtid?

Den tidligere regering kom i maj 2011 med forslag om væsentlige ændringer af efterlønnen - den såkaldte tilbagetrækningsreform. Reformen er endnu ikke vedtaget, men der er med den nye regering stadig flertal for, at reformen vedtages.

Hvad sker der, hvis tilbagetrækningsreformen vedtages?
Tilbagetrækningsreformen vil i korte træk medføre, at
 • efterlønsalderen gradvist sættes op til 62 år - med et halvt år om året i perioden 2014 til 2017
 • folkepensionsalderen gradvist sættes op til 67 år - med et halvt år om året i perioden 2019 til 2022
 • perioden med efterløn afkortes fra 5 til 3 år
 • man i højere grad modregnes i sin efterløn, hvis man har en pensionsformue
 • der bliver indført en seniorførtidspension for nedslidte borgere, som har mindre end 5 år til folkepensionen.
Efterløns- og folkepensionsalderen vil fortsat stige efter 2017/2022. Det vil for eksempel betyde, at en person, som er født efter 1970, kan forvente at gå på efterløn som 66-årig og på folkepension som 69-årig.

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du læse, hvordan efterlønnen vil se ud for netop dig og din årgang.

Tilbagebetaling af efterlønsbidraget
Hvis tilbagetrækningsreformen vedtages, bliver efterlønnen altså væsentligt ændret - specielt for de yngre generationer på arbejdsmarkedet. Her vil efterlønsordningen virke meget forringet, og mange vil måske overveje helt at fravælge ordningen.

Et punkt i reformen er derfor, at hvis du ønsker at fravælge efterlønsordningen, kan du få dit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i 2012. Det gælder det efterlønsbidrag, du har indbetalt indtil den 15. maj 2011.

Du kan se på vores hjemmeside, hvor meget du cirka kan få udbetalt, hvis du fravælger efterlønsordningen.

Tilbagetrækningsreformen er ikke vedtaget endnu
.. og som a-kasse kan vi kun anbefale, at du fortsat betaler til efterlønsordningen, indtil reformen bliver vedtaget i Folketinget.

Du er meget velkommen til at skrive til os eller til at ringe på 7227 7800, hvis du har spørgsmål om efterlønsordningen.

Lise Lotte Frederiksen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

8. november 2011

Regnskabet er vigtigt

Som selvstændig erhvervsdrivende kender du alt til at have fokus på driften og indtjeningen i din virksomhed. Det er klart - det er jo det, du skal leve af.
Vi vil gerne som a-kasse påpege, at det også er vigtigt at have fokus på det administrative arbejde, og i særdeleshed på dit regnskab.

Dit regnskab er din dokumentation
Enhver udbetaling af ydelser fra a-kassen er betinget af, at du kan dokumentere din beskæftigelse og din indtjening. Som selvstændig erhvervsdrivende sker dette igennem dit regnskab.

Ingen dokumentation - ingen ydelse! Så kort kan det faktisk siges.

Vi har tidligere her på bloggen skrevet om både beregning af sats "Hvor meget kan man få udbetalt" og opgørelse af beskæftigelseskravet "Hvad omsætter du for". Men hvis ikke du kan fremlægge dit regnskab, har du ingen dokumentation for hverken din beskæftigelse eller din indtjening.

I enkelte situationer kan dit tidligere lønarbejde bruges som dokumentation for din ret til ydelser fra a-kassen, men det kommer an på dit medlemskab i a-kassen, og i hvor lang tid du har drevet den selvstændige virksomhed.

Modsat træffer vi også flere afgørelser om manglende ret til ydelser fra a-kassen, fordi regnskabet ikke er lavet.

Brug a-kassen som rådgiver
I 2010 gennemførte vi en undersøgelse blandt vores kunder. Undersøgelsen viste, at langt de fleste selvstændige jævnligt søger rådgivning om driften af deres virksomhed.

27,5 % søger rådgivning hos revisor, kun 2,7 % søger rådgivning hos a-kassen.

Vi oplever desværre ofte, at den rådgivning, du som selvstændig får fra din revisor, ikke tager højde for reglerne i a-kassen.
Vores opfordring til dig er derfor, at du også søger råd i a-kassen - meget gerne som et supplement til rådgivningen hos din revisor.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
4 kommentarer » Læs mere…

19. oktober 2011

Halvdagskursus: Ledelsesudvikling

Du kan komme på kursus i Ballerup og få inspiration til at udvikle dig selv og din virksomhed. Kurset er 11. november kl. 8.00 - 12.30. Det arrangeres af Krifa Erhvervs netværksgruppe, net-I-værk i Ballerup i samarbejde med Kristelig Arbejdsgiverforening.

Som leder sidder du ofte alene med dine beslutninger. Du har selvfølgelig dine nærmeste, måske et par medarbejdere, revisoren osv. Nogle gange er det nødvendigt at tage en tur op i helikopteren. Det giver et nyt overblik over din situation. Derfor inviterer vi dig til en halv kursusdag omkring din virksomhed. Sammen med andre fra Krifa Erhvervs netværk får du en inspirerende dag, som kan give dig nyt mod og idéer til dine opgaver.

Vi sætter fokus på dig som leder og behovet for at:
 • Fokusere din energi
 • Styre din tid
 • Få handlekraft
Vi sætter fokus på din virksomhed:
 • Hvad er I gode til?
 • Hvordan udvikler I det?
Din forberedelse
Gennemtænk, hvilke udfordringer du har som leder, og hvilken udvikling du ønsker for din virksomhed.

Arbejdsform
Dagen vil foregå i en vekselvirkning mellem undervisning, samtale, øvelser og personlig refleksion.

Underviser
Kristelig Arbejdsgiverforenings ledelseskonsulent Niels Albinus

Program
 • Kl. 08.00: Kaffe og brød
 • Kl. 08.10: Dine lederudfordringer?
 • Kl. 10.15: Kaffepause
 • Kl. 10.30: Dine drømme for din virksomhed
 • Kl. 12.30: Frokost
Praktiske oplysninger
Sted: Kristelig Fagbevægelse, Energivej 15, 1 sal, 2750 Ballerup
Pris: 1.250,- kr. inkl. morgenbrød og frokost

Tilmelding: Send mail til niels@kaf.dk med oplysning om navn, firma, adresse, telefon og mailadresse. Deltagerantal skal være på minimum 8. Faktura sendes ud, når der er nok tilmeldte. Tilmeldingsfrist er senest 1. november 2011.
Tilbud: Alle deltagere kan købe Bent Jakobsens bog "Tillidsskabende ledelse" for 150,- kr. Bestil bogen ved tilmeldingen. Bent er ledelseskonsulent i Kristelig Arbejdsgiverforening.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv, og Henrik Schousboe, tovholder, net-I-værk Ballerup
Skriv kommentar » Læs mere…

18. oktober 2011

Krifa Erhverv arbejder også politisk

I Krifa Erhverv indsamler vi løbende eksempler på behov for ændringer i eksisterende lovgivning for selvstændige og behovet for nyt. Primært er vores fokus a-kasselovgivningen, men det kan også være beslægtede områder som f.eks. sygedagpengelovgivningen.

Med Kristelig A-kasses landsformand i spidsen, Søren Fibiger Olesen, har vores politiske sekretariat løbende møder med alle partier i Folketinget, herunder også beskæftigelsesministeren. Ved disse møder fremlægger vi vores forslag til ændringer eller ny lovgivning.

Kristelig A-kasse er også høringspart ved lovforslag. Vi får derfor mulighed for at give vores input til et lovforslag. Ofte er det dog en fordel at have en god kontakt til embedsmændene, som skriver lovteksten. Vi har derfor et netværk blandt disse medarbejdere.

Kristelig A-kasse er medlem af AK-Samvirke. AK-Samvirke er en brancheorganisation for 26 statsanerkendte a-kasser i Danmark. Vores landsformand Søren Fibiger Olesen er medlem af AK-Samvirkes Forretningsudvalg. Når vi ønsker en lovgivning ændret, står vi stærkere, når vi som a-kasser står sammen.

Det sker, at vi ikke oplever lydhørhed for vores forslag. Her vælger vi nogle gange at gå i pressen med sagen. Her er det vigtigt, at vi har en selvstændig, som er berørt af problemet, og som ønsker at stille op i pressen.

Eksempler på udfordringer, vi har taget op politisk:
 • Medarbejdende ægtefæller: Lovgivningen var her urimelig i forhold til medarbejdende ægtefællers mulighed for at udtræde af virksomheden. Via vores dialog med politikerne er lovgivningen ændret. Se vores tidligere blog-indlæg om medarbejdende ægtefæller.
 • Udlejningsejendomme og efterløn: Her oplever vi urimelig lovgivning. Det tages med til næste møde i AK-samvirke. Læs mere om udlejningsejendomme og efterløn her.
 • Satsen ved sygedagpenge: Vi synes, at satsen på sygedagpenge skal beregnes, som det sker i a-kassen. Der er risiko for en meget lav sats, hvis man har drevet virksomheden i kort tid og måske er startet med selvstændig bibeskæftigelse og ikke har tegnet en sygedagpengeforsikring. Vi har skrevet om det, da lovgivningen sidste gang var i høring, men det blev ikke ændret. Nu leder vi efter en selvstændig, som har oplevet udfordringen.
Hvis du som selvstændig har input til lovgivningen for selvstændige eller har oplevet lovgivningen uhensigtmæssig, så skriv din historie her på bloggen eller kontakt os.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Er du freelancer, så læs mere her!

At være "freelancer" vinder mere og mere indpas på det danske arbejdsmarked. Arbejder du som, eller påtænker du at starte som freelancer, er der flere ting, du skal være opmærksom på.

Det at arbejde som freelancer kan ske som enten lønmodtager eller selvstændig. Men der kan være forskel på, hvordan du bliver opfattet hos f.eks. arbejdsgiveren, SKAT, kommunen og a-kassen. Opfattes du som selvstændig ét sted og som lønmodtager et andet sted, kan du komme i klemme.

Det er derfor en god idé at få afklaret din situation hos alle berørte parter og på den måde få tilpasset din beskæftigelse, så du betragtes ens hele vejen rundt. Et godt sted at starte er hos SKAT.

SKAT kigger meget på, hvordan du arbejder
Udfører du arbejdet for kun én arbejdsgiver og i arbejdsgiverens navn, med arbejdsgiverens udstyr, for arbejdsgiverens kunder, og er du forpligtiget til at udføre arbejdet personligt, så vil du højst sandsynlig blive betragtet som lønmodtager.

Har du derimod flere arbejdsgivere, og har du f.eks. selv investeret i noget af det udstyr, du bruger i arbejdet, så vil SKAT i flere tilfælde betragte dig som selvstændig.

A-kassen kigger mere på, hvordan du opgiver din indtægt over for SKAT
Hvis du er momsregistreret og opgiver din indkomst som overskud eller underskud ved drift af selvstændig virksomhed, eller foretager afskrivninger på udstyr, så betragtes du som selvstændig.

Foretager du ikke afskrivninger på udstyr, og trækker du ikke udgifter til udstyr fra i regnskabet, eller opgiver din indtægt som B-indkomst, er der stor sandsynlighed for, at a-kassen betragter dig som lønmodtager.

Med en vejledning fra SKAT ved du, hvordan du skal lade dig beskatte, og dette vil bestemme din status i a-kassen.

Kommunens sygedagpengekontor kommer ind i billedet, hvis du bliver syg
Syedagpengekontoret læner sig som oftest op ad SKAT´s vurdering af, om du er lønmodtager eller selvstændig. Retten til sygedagpenge er forskellig for lønmodtagere og selvstændige. Hvis du er lønmodtager, påhviler det arbejdsgiveren at udbetale løn under sygdom i den første del af sygdomsperioden. Som selvstændig skal du tegne en forsikring for at være dækket i den første periode.

Hvis kommunen betragter dig som lønmodtager, men arbejdsgiveren betragter dig som selvstændig - så opstår der en tvist. Derfor bør du have kommunens vurdering af dig på plads, inden du indgår aftalen med arbejdsgiveren.

Som freelancer kan du få behov for ansættelsesretlig hjælp
Uanset om du er freelancer som lønmodtager eller som selvstændig, vil der være mange forhold i din beskæftigelse, der mest ligner drift af selvstændig virksomhed. Derfor vil du typisk ikke kunne inddrive manglende betaling igennem en konkurs og LG, men skal inddrive det igennem inkasso.

Der kan også være forhold omkring din kontrakt - aftale om aflønning, pension, sygdom, ferie og lignende, der mere ligner drift af selvstændig virksomhed fremfor en lønmodtagers ansættelsesrettigheder.

Som kunde i KrifaErhverv, har du mulighed for at tegne et juridisk abonnement hos Job&Liv, som netop kan hjælpe dig med disse ting. Læs her om juridisk abonnement. Job&Liv er et selskab under Kristelig Fagforening.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Ejendomme og efterløn

Mange selvstændige kan risikere at få sig en ubehagelig overraskelse, når de søger om efterløn hos deres a-kasse.

For mange selvstændige er det meget almindeligt, at man selv ejer den bygning, som man har drevet sin selvstændige virksomhed fra. Og i forbindelse med ønsket om overgang til efterløn stilles der som hovedregel krav fra a-kassen om, at hele virksomhedens driftsgrundlag skal afvikles, og om, at virksomhedens lokaler skal udlejes i hele efterlønsperioden.

Selve ejendommen, som man har drevet sin virksomhed fra, har for langt de flestes vedkommende været vedligeholdt af håndværkere eller af den selvstændige selv. I forbindelse med ansøgning efterløn stilles der også krav om, at man ikke fremadrettet må have noget at gøre med hverken administration eller vedligeholdelse af ejendommen. Der skal derfor indgåes en skriftlig aftale med en anden aktør om at klare disse opgaver. Har selskabet været drevet i selskabsform, skal selskabets formålsparagraf også ændres til formueforvaltning alene.

Endvidere skal der ske ændring af momsregistrering til frivillig momsregistrering på grund af bortforpagtning/udlejning.

Udlejningsvirksomhed ved siden af ”hovedvirksomheden”
Derudover ser vi situationer, hvor en selvstændig erhvervsdrivende ved siden af sin ”hovedvirksomhed” også ejer flere udlejningsejendomme med sit eget CVR-nummer. Mange selvstændige opfatter dette alene som formueforvaltning. Vedligeholdelsen af ejendommene har måske været udført af håndværkere, og man har selv kun foretaget udlejningen og opsyn mv. Også i disse situationer anses man i langt de fleste tilfælde for at drive selvstændig virksomhed, og så kan efterlønnen være i fare.

Dette vil være tilfældet, hvis den huslejeindtægt, man får for udlejningen af lokalet, udgør et dækningsbidrag på over kr. 69.363 pr. år (2011). Vi ser ofte, at denne grænse overskrides, og at huslejeindtægten derfor har indflydelse på retten til efterløn.

Dækningsbidraget opgøres som huslejeindtægter minus variable omkostninger som vand, varme og el, hvis der er seperate målere for den enkelte lejlighed. I de situationer, hvor der udlejes flere lejligheder i ejendommen, kan udgifter til vedligehold af den enkelte lejlighed også fradrages, før dækningsbidraget udregnes.

Under alle omstændigheder skal der søges dispensation for at bevare udlejningen at ejendomme sammen med efterlønnen.

Indtægter ved udlejning – formueforvaltning – ingen betydning for efterlønnen
Den eneste mulighed for at have udlejningsvirksomhed, uden at det berører efterlønsretten, er ejerskab af op til fem udlejningsejendomme med op til 30 lejemål. Men det forudsætter, at der ikke er forbundet en personlig arbejdsindsats fra ejerens side. Det betyder blandt andet, at man ikke selv har eller har haft nogen personlig arbejdsindsats i forbindelse med udlejningen overhovedet.

Det gældende regelsæt på området findes i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed og i vejledningen til denne bekendtgørelse.

Endvidere henvises der til Pensionsstyrelsens bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn og til vejledningen til denne bekendtgørelse.

Kontakt Krifa Erhverv
Vi vil anbefale dig at kontakte Krifa Erhverv i god tid inden efterlønstidspunktet, for at du kan få afklaret din situation, hvis du er omfattet af ovennævnte problematik.

Du kan ringe til os på 7227 7800 eller skrive til os på vores hjemmeside.

Flemming Østergaard, specialkonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

17. oktober 2011

Tag et socialt ansvar - det er gratis

Vinsa (Virksomhedsnetværk for Socialt Ansvar) er en organisation under Beskæftigelsesministeriet. Alle aktiviteter i Vinsa er gratis. Vinsa er for alle virksomheder - store som små - som ønsker at tage et socialt ansvar.
Netværksorganisationen Vinsa har ét formål: Nemlig at oplyse om og motivere til social ansvarlighed i danske virksomheder. Vinsa er gratis at gøre brug af og arbejder landsdækkene via de syv regioner. Netværkskoordinator for Vinsa Midt, Katrine Thorup Kølkjær, forklarer:

Socialt ansvar fra bunden
- I Vinsa arbejder vi med socialt ansvar helt fra bunden, forstået på den måde, at man ikke skal vide en masse om social ansvarlighed for at være medlem hos os. Det er netop vores opgave at forsyne danske virksomheder med viden om socialt ansvar. Det gør vi bl.a. ved at give virksomhederne landet over muligheden for at dele deres erfaringer og viden på området med hinanden. Og så er det fuldstændig gratis.

Opdatering via fyraftensmøder
For at give danske virksomheder - offentlige og private - muligheder for at tilegne sig en større viden om social ansvarlighed arrangerer Vinsa eksempelvis fyraftensmøder og foredrag med forskellige oplægsholdere. Her har medlemmerne mulighed for at holde sig opdateret på en bred vifte af områder, eksempelvis angående lovgivningsemner, som kan være en stor fordel for især mindre virksomheder, der ikke altid har ressourcerne til selv at opsøge den slags viden.

Alle kan gøre en forskel
- Hvert år indsamler vi input fra vores mere end 2000 medlemmer, som så ligger til grund for det følgende års overordnede arbejdstema. Det gør vi for at være sikre på, at vores arbejde altid er relevant i forhold til de problemstillinger, vores medlemmer møder i deres arbejde med social ansvarlighed. I 2011 er temaet "socialt ansvar med bundlinje", hvor vi viser vores medlemmer, at social ansvarlighed sagtens kan være en gevinst for den bundlinje, der er så afgørende for enhver virksomhed - især i tider med lavkonjunktur, fortæller Katrine Thorup Kølkjær.

Socialt ansvar kan vise sig på bundlinjen
Netop arbejdstemaet i 2011 er en gennemgående og afgørende pointe for Vinsa: Nemlig at socialt ansvar ikke behøver at koste noget - tværtimod:

- Det er vigtigt for os at understrege, at alle virksomheder kan og bør være med til at gøre en forskel. For det er nemlig præcis lige så socialt ansvarligt at ansætte en person i fleksjob nogle timer om ugen, som det er at bruge millioner på medarbejderfryns og sundhedsordninger. Det tæller alt sammen, når det handler om at sikre en solid fremtid for det danske arbejdsmarked, slutter Katrine Thorup Kølkjær.

Bliv medlem af Vinsa
Hvis du har lyst til at blive medlem af Vinsa eller blot vide mere om organisationen, så besøg Vinsas hjemmeside.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
3 kommentarer » Læs mere…

13. september 2011

KA Hotline - nyt produkt til dig, som har juridiske spørgsmål

I samarbejde med Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) tilbyder Krifa Erhverv KA Hotline - en juridisk telefonsupport.

Hjælpen er i røret
Du er sårbar som selvstændig:
 • Hvilke regler gælder, hvis du bliver syg eller oplever en arbejdsskade?
 • Hvad skal du være opmærksom på, når du skal ansætte din første medarbejder?
Hvis du driver/har en lille virksomhed med få ansatte, kan der også være mange uafklarede eller  komplekse og udfordrende spørgsmål:
 • Hvad skal du gøre, hvis du er i tvivl, om betingelserne for en opsigelse er i orden, eller hvis du er i tvivl om, hvordan ferieloven skal forstås?
Hvis du har brug for rådgivning om og klarhed over regler og love for ansættelse og arbejde, så er KA Hotline et tilbud til dig. Med KA Hotline har du nogen, du kan ringe til, når du kommer i tvivl. KA´s jurister og advokater sidder klar ved telefonerne.

Priser og ydelser
Det er din virksomhed, som betaler og tegner abonnementet. Prisen afhænger af, om du har ansatte eller ej:
 • 0 ansatte: 99,- kr. pr. måned ekskl. moms
 • 1-10 ansatte: 295,- kr. pr. måned ekskl. moms
 • Over 10 ansatte: KA kontakter dig og aftaler pris 
Nyhedsbreve
Ud over den juridiske rådgivning, som du kan trække på, når du ønsker det, vil du som abonnent modtage inspirerende nyhedsbreve for små og mellemstore virksomheder.

Bliv abonnent i dag
Bliv abonnent allerede i dag og få hjælpen i morgen. Udfyld denne indmeldelsesblanket.

Hvis du ønsker mere information, så ring til os på 7227 7800 eller skriv til os via Kontakt os.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
1 kommentar » Læs mere…

Gratis event med Jesper Kasi Nielsen

Kom og oplev en aften i selskab med den succesfulde iværksætter og erhvervsleder Jesper Kasi Nielsen. Hør, hvordan Jesper tjente millioner, og hvordan han mistede alt.

Jesper fortæller om sit liv. Han begyndte som leder af tankstationer og discountbutikker, inden han forsøgte sig som smykkesælger i Tyskland i 2003. En aftale i 2005 om eneretten til at sælge smykker fra det danske firma Pandora på det tysksprogede marked blev begyndelsen til en eksplosiv vækst i familiefirmaet.

Familien Nielsen har altid været engageret i håndbold, og i 2005 besluttede familien sig for at gå ind i AG Håndbold og satte sig det mål at skabe et ligahold. Fem år, fem oprykninger og mere end 100 sejre senere blev status som ligaklub en realitet i 2010. AG Københavns nye mål: En årlig omsætning på 100 millioner kr. inden 2014 og at være verdens bedste håndboldhold.

Netværk
Kasi Jesper vil ved arrangementet også tale om netværk. Der bliver også mulighed for at netværke med andre selvstændige. Du kan opsøge de forskellige stande i pauserne, både før, under og efter foredraget.

Kom og bliv inspireret af Kasi Jespers spændende foredrag! Du er meget velkommen til at invitere 2 andre selvstændige erhvervsdrivende med som gæster - gratis!

De 2 events finder sted fra kl. 19.00 til 21.30 på følgende datoer og adresser: 
 • 15. november 2011 i København. Adresse: Scandic Hotel Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby. Tilmeld dig her.
 • 16. november 2011 i Århus. Adresse: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus C. Tilmeld dig her.
Tilmelding
Du kan også tilmelde dig og dine eventuelle gæster via vores kursuskatalog, hvor du også kan se andre arrangementer. Tilmelding sker efter "først til mølle"-princippet.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
1 kommentar » Læs mere…

7. september 2011

Hvor meget kan man få udbetalt i dagpenge?

Som kunde i en a-kasse har du måske på et eller andet tidspunkt tænkt på, hvor meget du faktisk kan få udbetalt i dagpenge, hvis du bliver ledig.

Udgangspunktet er, at dagpengene skal afspejle den indtægt, du mister ved at have mistet dit arbejde. Den afspejles ikke krone for krone, men er på ca. 90 % af din indtægt, og dertil er der et maksimum for, hvor meget du kan få. Den højeste dagpengesats, du kan få i 2011, er på 766,- kr. pr. dag, svarende til ca 16.584,- kr. pr. måned. For at kunne opnå denne dagpengesats skal du i 2011 have haft en indtægt pr. måned på 20.045,- kr.

Men hov - hvad var det: 90 % af 20.045,- kr. er da noget mere end 16.584,- kr!
Det er korrekt - men det skyldes, at arbejdsmarkedsbidraget på 8 % er modregnet, inden udbetalingen til dig.

Den dagpengesats, du får udregnet, skal altså afspejle den indtægt, du mister. Men den skal afspejle den for en bestemt periode.
Bliver du ledig efter drift af selvstændig virksomhed som hovederhverv, kigger vi først og fremmest på, hvor længe du har drevet virksomheden.
Hovedreglen er, at det først er, når du har drevet virksomheden i tre hele regnskabsår, at dagpengesatsen skal afspejle indtægten herfra. Har du ikke drevet virksomheden i tre hele regnskabsår, skal din dagpengesats afspejle den indtægt, du havde fra dit sidste lønarbejde i stedet for.

Årsagen til dette er, at du som kunde i en a-kasse ikke skal "straffes" i dagpenge for at have forsøgt dig med at drive en selvstændig virksomhed. Forstået således at det kan være svært at starte en virksomhed og så få et overskud ud af det allerede fra starten af. På denne måde kan du altså godt drive virksomheden i et eller to år, og hvis du så ikke har kunnet få et overskud ud af det og lukker igen, så vil din dagpengesats altså ikke skulle afspejle din indtægt (eller mangel på samme) fra disse to år.

En undtagelse fra denne hovedregel er dog, at hvis du ikke har været kunde i a-kassen, mens du havde lønarbejde - altså inden du startede virksomheden - så vil din dagpengesats alligevel afspejle indtægten fra virksomheden.
Dagpengesatsen kan nemlig alene afspejles i den indtægt, du har haft, mens du var kunde i a-kassen.
I denne situation skal din dagpengesats afspejle din indtægt i virksomheden, uanset at du ikke har drevet den i tre hele år.

Beregning på overskud fra selvstændig virksomhed
Skal dagpengesatsen afspejles i indtægten fra virksomheden, afspejles den af indtægten i de to bedste regnskabsår, du har, men kun inden for de seneste fem afsluttede regnskabsår. Igen - du skal have været kunde i a-kassen på afslutningstidspunktet af regnskabsåret, for at året kan bruges.

Eks: Du har været kunde i a-kassen i 10 år. De sidste syv år har du drevet selvstændig virksomhed, men har nu valgt at lukke din virksomhed. Din dagpengesats skal afspejle din indtægt fra virksomheden i de to bedste regnskabsår ud af de seneste fem afsluttede.

Eks: Samme situation som før, men nu har du kun været kunde i a-kassen siden 1. december 2009. Da vi kun kan afspejle din indtægt fra de år, hvor du har været kunde i a-kassen på afslutningstidspunktet, er det altså kun 2009 og 2010 der kan afspejles. 2011 kan ikke anvendes, da året ikke er et helt regnskabsår. Var du først blevet kunde i a-kassen 1. januar 2010, ville din dagpengesats alene blive afspejlet i indtægten fra 2010.

Mindstesatsen for selvstændige
Hvis du har drevet virksomheden i mindst tre hele regnskabsår og været kunde i a-kassen i mindst tre år, men din indtægt i perioden har været meget lav eller måske ligefrem negativ, så kan du søge om mindstesatsen. Denne sats udgør 82 % af den højeste sats = 628,- kr. pr. dag i 2011.
Betingelsen for at kunne få denne sats er, at du kan dokumentere, at du har drevet virksomheden på fuldtid i de sidste tre år. Dette skal kunne dokumenteres ud fra virksomhedens omsætning og din personlige beskæftigelse i virksomheden.

Beregning på lønarbejde
Skal dagpengesatsen afspejles i indtægten fra lønarbejde, afspejles den i den seneste periode på tre måneder, hvor du har arbejdet i mindst 320 timer.
Igen er denne regel lavet som en beskyttelse for dig, så du ikke kan få beregnet en sats på en periode, hvor du kun har haft ganske få timer. De 320 timer på tre måneder svarer til 24,7 timer i gennemsnit pr. uge.

Extra sikring
Hvis den indtægt, du har haft i beregningsperioden, langt overstiger det beløb, der skal til for at få højeste dagpengesats (20.045,- kr. pr. måned), får du altså ingen dækning for denne indtægt i a-kassen.
Du kan dog vælge at tegne en forsikring ved siden af dit a-kassemedlemskab, der netop skal dække denne indtægt. Læs mere om Extra Sikring.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

2. september 2011

Oplev Karen-Marie Lillelund

Kristelig Fagbevægelse inviterer alle sine kunder til gratis foredrag med Karen-Marie Lillelund. Emnet er "Kommunikation med humor". Krifa Erhvervs kunder kan også deltage. Tag gerne en ven med.

Karen-Marie Lillelund er kommunikationskonsulent, foredragsholder og forfatter, og hun bruger humoren som omdrejningspunkt. Karen-Marie Lillelund har haft mange forskellige job, og alle steder får hun humoren til at boble. Hun giver latteren frit løb og bruger den i sit professionelle liv.

Så kom og oplev Karen-Marie Lillelunds foredrag "Kommunikation med humor". Det bliver forrygende morsomt!

Læs mere om, hvor og hvornår arrangementerne afholdes.

Tilmelding kan ske fra den 15. september
Hold dig orienteret her på bloggen. Fra 15. september vil du finde et link her, hvor du kan tilmelde dig arrangementerne. Tilmeld dig her.

Lise Lotte Frederiksen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
1 kommentar » Læs mere…

Du må sætte dit X som du vil

Kristelig Fagbevægelse er ikke en blanding af fagbevægelse og politisk parti. Hos os bestemmer du derfor selv, hvem du vil stemme på. Vi støtter ikke nogen politiske partier, og vi bruger ikke penge på at reklamere for bestemte politiske partier.

Kristelig Fagbevægelse arbejder med politik i alle farver. Vi tænker ikke blåt-rødt og støtter ikke nogen politiske partier. Her i valgkampen kommer Kristelig Fagbevægelse heller ikke til at køre kampagner for at lægge pres på vores kunder eller andre om at stemme på bestemte politiske partier. Og ingen af de kontingentkroner, vores kunder betaler til os, bliver brugt til partistøtte eller reklame for bestemte partier.

Politiske, men ikke partipolitiske
Det betyder ikke, at vi ikke er politiske, men vi er ikke partipolitiske, og vi er aktive med at påvirke politikere til at føre en politik, som vi mener er den bedste for vores kunder og danske lønmodtagere.
Vores politiske arbejde består bl.a. i at have møder med politikere på Christiansborg for at argumentere for vores politiske holdninger. Desuden sender ministerierne os alle lovforslag om arbejdsmarkedet til høring for at få vores mening, inden de nye lovforslag bliver lagt frem i Folketinget.

Politiske resultater
Som fast høringspart sætter vi løbende aftryk på lovgivningen. Når vi snakker med politikere om vores ideer, oplever vi, at der bliver lyttet til os fra både venstre og højre side af folketingssalen – og fra beskæftigelsesminister Inger Støjberg. Vi var blandt de a-kasser, der kom med flest forslag, da hun spurgte efter ideer til enklere regler for ledige, og vi kunne genkende flere af vores ideer i hendes endelige forslag.

Senest har vi haft afgørende indflydelse på ændring af reglerne for ægtefællers udtræden af virksomheden - læs vores indlæg om dette her på bloggen.

Indflydelse uden partistøtte
Vi oplever, at vi har valgt den rigtige politiske strategi. Vi har en bred politisk kontaktflade og mange muligheder for indflydelse ved ikke at binde os til et eller få partier. Og vi viser vores kunder respekt ved ikke at tvinge dem til at støtte bestemte politiske partier. Hos os bestemmer du selv.

Søren Fibiger Olesen, landsformand, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

17. august 2011

Brug dit netværk og få flere kunder

Det er ikke nok at have den gode idé som iværksætter. Man skal også have et stærkt netværk med gode kontakter og ambassadører.

 - Personlige relationer skaber tillid. Hvis du skal købe et produkt, og pris og kvalitet står lige, hvem vælger du så at købe af? Ham, du kender, selvfølgelig, siger Simone Lemming Andersen fra firmaet Strategisk Kommunikation.

De fleste af os regner højst de ca. 300 bekendte, vi har, til vores netværk, men for Simone er et netværk meget mere. Det er noget, man selv kan skabe.

 - Hvis dit netværk ikke er ret stort, kan du udvide det. Fx ved at begynde at gå til sport og få nye kontakter dér. Find rollemodeller og lær af dem, der har succes. Find dem og tag kontakt med dem!

 Øv dig i at netværke
Selv har hun ikke altid været den udadvendte type. Men hun har lært sig kunsten at netværke.

 - Når jeg træder ind i en forsamling, har jeg sat mig for at kontakte mindst tre personer. På forhånd forventer vi, at den anden vender ryggen til os. Men det sker jo aldrig! Tværtimod får jeg mere selvtillid, og det gør den anden også.

Og så skal man øve sig i at smalltalke. Altså tale om ufarlige ting som vind og vejr eller gårsdagens tv-programmer.

- Al god kommunikation starter med smalltalk. Stil åbne spørgsmål og skab en god stemning. Så fører det mere med sig.

Giv og tag
- Netværk handler ikke om, at du skal gøre noget for mig. Det går begge veje. Jeg skal selv være parat til at give noget. Det giver værdi for begge parter, understreger Simone.

Tre gode råd
 • Du bygger ikke netværk hjemme ved computeren. Netværk opstår in real life
 • Hav altid visitkort med foto på dig
 • Udvælg relevante netværk og personer, som din virksomhed vil have gavn af.
net-I-værk
net-I-værk er et netværk for Krifa Erhverv-kunder, hvor du kan mødes med andre selvstændige i et forum, som kan åbne dørene til øget salg og nye kontakter. Læs mere om net-I-værk.

Mere om Simone
Simone er kunde i Krifa Erhverv. Tjek hendes hjemmeside

Anette Broberg, kommunikationsmedarbejder, Kristelig Fagbevægelse
Skriv kommentar » Læs mere…

16. august 2011

Sæt TRYK på din virksomhed

Kom gratis til fyraftensmøde og hør om, hvordan du får opbygget en god grafisk profil i form af tryksager. To grafikere kommer og giver et oplæg på, hvilke elementer DU kan bruge for at markedsføre din virksomhed igennem trykt materiale.

Grafikerne vil guide dig igennem junglen af effekter, skrifttyper, billeder, farver og formater. Hvad virker i praksis, og hvad virker ikke? Hvad skal du være opmærksom på? Hvordan får du det optimale ud af dine tryksager, så du kommer igennem med dit budskab? Hvilke effekter kan du bruge i din grafiske profil?

Få inspiration, tips og tricks til, hvordan du selv går i gang med at designe din virksomheds brochurer eller brevlinje.

Eftermiddagens program:
 • Find din profil - brug af "den røde tråd"
 • Tekst - budskab, fremhævning og begrænsning
 • Billede - vælg det rigtige billede til din tryksag
 • Show and Tell - hvordan man bruger de forskellige elementer i praksis
 • Produktion af brevpapir, konvolutter, brochurer m.m.
Vi har pause undervejs, hvor du kan nyde en sandwich og networke. Du er velkommen til at invitere 2 gæster med - gratis.

Møderne finder sted fra kl. 17.00 til 19.00 på følgende datoer og adresser:
 • 13. september 2011 i Århus: Adresse: Kristelig Fagbevægelse, Sintrupvej 71, 8220 Brabrand. Tilmeld dig her.
 • 15. september 2011 i Brøndby. Adresse: Kristelig Fagbevægelse, Industrivej 9F, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig her.      *)
*) Vi holder fast i mødedatoen på trods af valg til Folketinget. Fyraftensmødet er kl. 17.00 til 19.00, så du kan fint nå hjem til valgaftenen.

Tilmelding
Du kan også tilmelde dig og dine eventuelle gæster via vores kursuskatalog, hvor du også kan se andre arrangementer. Tilmelding sker efter "først til mølle"-princippet.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv


  
3 kommentarer » Læs mere…

9. august 2011

Gratis samtale i væksthus eller lokalt erhvervskontor

Væksthusene og de lokale erhvervskontorer står til din rådighed. De kan hjælpe dig med dine udfordringer i din virksomhed? Og det er gratis.
I hver af de fem regioner er der et væksthus. På en fælles hjemmeside fortæller de, hvad du kan bruge dem til: "Vi tilbyder målrettet vejledning til iværksættere og virksomheder, der har ambitiøse planer om fx at opdyrke nye markeder, opfinde nye produkter eller ansætte flere medarbejdere".

Hvert væksthus har sine tilbud og programmer. På Startvæksts hjemmeside kan du klikke dig videre til dit regionale væksthus. Her finder du også kontaktoplysninger.

Lokale erhvervskontorer
En anden mulighed for gratis vejledning er via dit lokale erhvervskontor. Igen er mulighederne forskellige, og det er forskelligt fra kommune til kommune, hvem man har valgt til opgaven. Du kan finde dit lokale erhvervskontor her:
Udnyt mulighederne for en samtale med dit regionale væksthus eller dit lokale erhvervskontor. De kan hjælpe dig med mange forskellige typer udfordringer, vækstplaner, udviklingsbehov osv.

Har du erfaring med kontakten til væksthus eller erhvervskontor, så del gerne dine erfaringer her på bloggen.

Early Warning
Oplever du, at din virksomheder er i en krisesituation, eller er du på vej ud i økonomiske vanskeligheder, kan du hente hjælp fra Early Warning. Early Warning er et tilbud fra væksthusene, som alle iværksættere i landet kan gøre brug af.

Early Warning har eksisteret siden 2007, og siden starten har mere end 2000 virksomheder modtaget hjælp. Early Warning har 10 vækstkonsulenter ansat i de fem regionale væksthuse, som yder hjælpen til virksomhederne i samarbejde med 120 frivillige rådgivere. De frivillige rådgivere er erfarne erhvervsledere, som typisk er eller har været selvstændige.

Læs mere på Early Warnings hjemmeside.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

23. juni 2011

Ny praksis ved udbetaling af VEU

Igennem flere år har vi haft den praksis, at alle selvstændige fik udbetalt VEU-godtgørelse til firmaet og ikke til egen konto. Hvis du har et enkeltmandsfirma eller et I/S, kan vi ikke gøre det fremover. VEU-godtgørelse vil i stedet blive udbetalt til dig personligt, hvilket betyder, at vi skal trække skat af godtgørelsen inden udbetaling. 
 
Er du ansat i dit eget selskab (fx. A/S eller ApS), kan vi fortsat udbetale VEU-godtgørels til firmaets NemKonto uden fradrag af skat. 
 
Når vi hidtil har udbetalt VEU-godtgørelse til firmaer og ikke til egne konti, er det fordi, det typisk har været en skattemæssig fordel, og lovgivningen om VEU tager ikke stilling til, hvordan udbetalingen skal ske. Skattelovgivningen tager dog stilling til spørgsmålet, så vi må ændre praksis.  
 
Kontakt os, hvis du har spørgsmål til dette. Læs evt. mere om VEU i dette link.

Hasse Hagsteen, Erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

6. juni 2011

Brug Google Adwords - det virker!

Google Adword er et effektivt værktøj til at få flere kunder. Bruger du ikke allerede Adwords, så har vi et godt tilbud til dig: 650 kr.s gratis annoncering plus hjælp fra en Google konsulent til at komme i gang.

Her på bloggen har vi  tidligere haft en debat om, hvilken markedsføring der virker og ikke virker. Flere nævner, at hjemmesiden og Google Adwords er det, som virker bedst.

650 kr. gratis til Adwords + hjælp fra Google
Hvis du ikke har brugt Google Adwords tidligere, men gerne vil i gang, så har vi fået et rigtigt fint tilbud til Krifa Erhvervs kunder: 650 kr. til Adwords og hjælp til at komme i gang fra Google. Tilbuddet gælder indtil 31. december 2011. God fornøjelse!

To videoer om Google Adwords
Det er også vores erfaring, at hjemmesiden nok er den vigtigste salgskanal i forhold til at nå ud til kunderne og potentielle kunder med sit budskab. Man kan blive overrasket over, hvor mange der har besøgt hjemmesiden via en søgning på Google. Mange skriver aldrig en hjemmesides adresse, men googler altid. Det viser vigtigheden i, at kunderne finder det, de søger på Google.

[Video 1]  Succeshistorie: Smartguy.dk
[Video 2]  Sådan kommer du i gang med Google AdwordsGratis tip til bedre placering på Google
Når kunderne søger efter dig, din virksomhed eller dine produkter på Google, gælder det om at få den bedst mulige placering, dvs. om muligt ligge øverst i søgeresultatet. Når du opretter et visitkort på Erhvervshandlen og oplyser din hjemmeside-adresse, linker vi fra vores hjemmeside til din hjemmeside. Det vil typisk betyde en bedre placering på Google.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
4 kommentarer » Læs mere…

30. maj 2011

Tilbud om "fagforening" til selvstændige, der er ansat i egen virksomhed


I samarbejde med Krifa Erhverv kan JobogLiv nu tilbyde selvstændige, der er ansat i deres egen virksomhed, et fagforeningslignende medlemskab.

Som selvstændig kan du ikke være medlem i en traditionel fagforening, da de alene varetager lønmodtagernes forhold over for arbejdsgiveren. Men vi ser flere og flere selvstændige komme i klemme i forhold til deres egen ansættelse i virksomheden. Det er typisk i forhold til en bestyrelse eller direktion, men også i forhold til medejere.

JobogLiv kan ikke alene tilbyde hjælp på abonnementsvilkår, men også som akuthjælp, hvis du ikke lige har fået tegnet abonnementet. Læs mere om deres tilbud her.

JobogLiv vil typisk være i dialog med Krifa Erhverv som a-kasse for at sikre, at deres hjælp i sagen også er en hjælp i forhold til en evt. dagpengesituation.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

Ansatte ægtefæller får lettere mulighed for dagpenge

Nye regler fra 1. juli 2011 betyder, at ansatte ægtefæller nu kan dokumentere, at de er ledige, blot ved en tro og love-erklæring. Det er en markant lettelse af reglerne.

Hvor en ansat ægtefælle før skulle dokumentere sin ledighed ved at opfylde specifikke regler i a-kasselovgivningen, kan ægtefællerne nu i fællesskab underskrive en tro og love-erklæring om, at arbejdet for den ansatte ægtefælle er ophørt.

Den ansatte ægtefælle er dog stadig at betragte som selvstændig erhvervsdrivende, indtil ophøret er på plads, og skal som sådan stadig være forsikret som selvstændig. Optagelse i Krifa Erhverv kan ske her.

Tro og love-erklæringen kan ikke bruges ubegrænset
Ansættes ægtefællen igen i virksomheden, kan tro og love-erklæring først bruges igen efter 2 år. Skal den ansatte ægtefælle ophøre i beskæftigelse igen, inden de 2 år, kan vedkommende først få dagpenge, efter at have haft lønarbejde i 1924 timer.

Input fra Krifa Erhverv
Regelændringen er sket efter væsentlige input fra Krifa Erhverv til "Væk med bøvlet-projektet", som beskæftigelsesministeren satte i gang sidste efterår.
Kristelig A-kasse og Krifa Erhverv var uden sammenligning den a-kasse, der havde flest input til projektet. Det glæder os derfor meget, at der også er blevet lyttet til os.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

19. maj 2011

Pause i efterlønsbidraget

Den aktuelle debat om efterlønnens fremtid har givet os en del henvendelser, fordi mange af vores kunder overvejer, om det overhovedet kan svare sig at fortsætte indbetalingen til efterlønsordningen.

Kun tiden vil vise, hvad der sker med efterlønsordningen. Her ved vi ikke mere, end du gør. Så mens vi venter, vil vi vejlede om, at du muligvis kan holde en pause i indbetalingen til efterlønsordningen, og alligevel bevare retten til efterløn - hvis efterlønsordningen, som vi kender den i dag, består. Vi anbefaler derfor, at du overvejer dine muligheder, inden du eventuelt helt fravælger efterlønsordningen.

Bidragsfri periode
Er du født i perioden imellem den 2. juli 1962 og 31. december 1975, har du muligvis ret til at holde en bidragsfri periode. Det vil sige, at du fortsat er tilmeldt efterlønsordningen, men slipper for at indbetale til efterlønsordningen i en periode.

Hvis du har ret til en bidragsfri periode, har du i løbet af 2008 modtaget en opgørelse fra den a-kasse, du var medlem af den 31. december 2007. Opgørelsen viser, hvor lang din bidragsfri periode kan være.

Hvis du var kunde i Krifa Erhverv eller Kristelig A-kasse den 31. december 2007, kan du se din opgørelse over bidragsfri periode på vores hjemmeside under selvbetjening.

Du kan læse mere om bidragsfri periode på vores hjemmeside.

Pause i efterlønsbidraget
Hvis du er startet med at betale til efterlønsordningen senest på din 30-årsfødselsdag, har du muligvis ret til at holde en pause med indbetalingen i op mod 2 år. Du skal bare nå at indbetale til efterlønsordningen i 30 år inden din 62-årsfødselsdag. Hvis du kan opfylde disse betingelser og ønsker at holde en pause i indbetalingen af efterlønsbidrag, skal du sende os en mail om det.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ret til at holde en bidragsfri periode eller en pause i indbetalingen til efterlønsordningen, er du velkommen til at kontakte os. Klik her.


Lise Lotte Frederiksen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

5. maj 2011

Ny selskabslov

Der har i længere tid været arbejdet på at sammenskrive Anpartsselskabsloven og Aktieselskabsloven til en sammenhængende lov - Selskabsloven.
 De første dellove trådte i kraft allerede 1. marts 2010, og her 1. marts 2011 kom fase 2 af Selskabsloven.

Selskabskapital
Fase 2 omhandler bl.a muligheden for at stifte selskaber, alene ved delvis indbetaling af selskabskapitalen. Dog skal der minimum indbetales 80.000,- kr. for et ApS og 125.000,- kr. for et A/S.

Vi har også tidligere her på bloggen fortalt om den nye konkurslov, som trådte i kraft 1. januar 2011. Nu bliver reglen om rekonstruktion, som var en del af denne konkurslov, også indarbejdet i Selskabsloven, og træder i kraft 1. april 2011.

Stiftelsesgebyr
Fra 1. april 2011 er der også indført stiftelsesgebyr på selskaber, således at det nu koster et gebyr på 670,- kr. pr. selskab, du vil stifte.
Stifter du således både et holdingselskab og et driftselskab, koster det altså 2 gange 670,- kr. i stiftelsesgebyr til Selskabsstyrelsen.

Det er stadig gratis at få et cvr nr til enkeltmandsvirksomheder.

Overvejer du at stifte selskab, er det en god idé at få en advokat med ind over det.
Som kunde i Krifa Erhverv har du mulighed for at benytte dig af vores aftale med advokatfirmaet ditselskab.dk, som er den del af Sankt Petri Advokaterne. De har specialiseret sig i oprettelse af selskaber.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
1 kommentar » Læs mere…

29. april 2011

Mød os på LinkedIn

Vi har nu oprettet en gruppe på LinkedIn. Der er tale om en gruppe, hvor alle interesserede kan deltage i debatter, reklamere osv. Til gruppen er der en undergruppe til hver af de 8 netværksgrupper i vores net-I-værk. Undergrupperne er forbeholdt deltagerne i netværksgrupperne.

Vi håber, at du vil være med i gruppen. Her kan du starte en dialog, deltage i en dialog eller f.eks. komme i dialog med kunderne i net-I-værk, inden du selv melder dig i en gruppe.

Hvad er LinkedIn og hvorfor skal man være her?
Efter min mening er Facebook stærkest, når det gælder dialog med venner, gamle klassekammerater og lignende. Men når det gælder ens professionelle virke og netværk, er LinkedIn stærkest. Du kan se dine kontakters kontakter og dermed bruge din kontakt til at komme i dialog med en interessant virksomhed eller person.

Hvis du har en profil på LinkedIn, så vil en søgning på Google på dit navn eller virksomhed som oftest betyde, at din profil på LinkedIn kommer øverst i søgeresultatet. Du er derfor med en LinkedIn-profil med til at styre, hvad man skal læse om dig og din virksomhed. Du kan bruge LinkedIn som forberedelse til et møde eller kontakt til en mulig kunde eller samarbejdspartner.

LinkedIn bruges af over 100 millioner brugere verden over.

Hvordan opretter man en profil?
Du kan lynhurtigt oprette en profil på LinkedIn. På http://dk.linkedin.com/ skal du blot oplyse navn, mailadresse og password, og du er på. Bemærk dog, at alt på LinkedIn er på engelsk. Det vil dog være optimalt, hvis du arbejder lidt mere med din profil. På LinkedIn giver man dig løbende en procent for, hvor færdig din profil er.

God fornøjelse med LinkedIn og vores gruppe på LinkedIn.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
1 kommentar » Læs mere…

28. april 2011

Selvstændige i Folketinget

Ud af de 179 medlemmer i Folketinget er det kun de 20, der kommer fra en beskæftigelse som selvstændige erhvervsdrivende. Det har den uheldige konsekvens, at meget få kender til den selvstændiges hverdag og kan sætte sig ind i, hvordan nye love og regler påvirker erhvervslivet og den selvstændige.

Det har fået folketingsmedlem Flemming Møller (V) til at tage initiativ til en ny erhvervsklub inden for "Borgens" mure.

Erhvervsklubben, som også kaldes "Kaffeklubben for selvstændige erhvervsdrivende i Folketinget", består af folketingsmedlemmer på tværs af partierne. Foruden Flemming Møller (V) består gruppe p.t. af Mike Legarth (KF), Colette Brix (DF), Per Husted (S), Villum Christensen (LA) og Meta Fuglsang (SF).

På sin egen blog skriver Flemming Møller følgende:
Kaffeklubbens formål er at skabe større forståelse for vilkårene for selvstændige erhvervsdrivende på Christiansborg. Det er vigtigt, at lovgiverne har denne forståelse, hvis det skal lykkes at skabe vækst og udvikling gennem den iværksætterkultur, der typisk udspringer fra de mindre selvstændige virksomheder.

Vi synes, det er et spændende tiltag, der nu er sat i gang, og håber, at selvstændige nu lettere bliver hørt i Folketinget.

Ønsker du at læse mere om denne "kaffeklub", så prøv at kigge på Flemming Møllers blog her.

Niels Henrik Kjær Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
3 kommentarer » Læs mere…

26. april 2011

Hørte du vores radioreklame?

Fra 7. til 27. marts havde vi en salgskampagne med radiospots i en lang række af landets lokalradioer.

Et af budskaberne i reklamerne var, at vi i Krifa Erhverv har fået hele 3.000 nye kunder i 2010. Hør eller genhør reklamen her.Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv.
Skriv kommentar » Læs mere…

Spar tid og besvær - tilmeld dig Betalingsservice!

Rigtig mange af Krifa Erhvervs kunder betaler deres a-kassekontingent med girokort, men der er åbenlyse fordele ved at betale gennem Betalingsservice.

Krifa Erhverv anbefaler vores kunder at tilmelde sig Betalingsservice. De åbenlyse fordele ved tilmelding til Betalingsservice er, at du ikke selv behøver at holde styr på girokort og betalingsdatoer. Du sikrer dig dermed at få betalt dit kontingent rettidigt.

Hvis du ikke betaler kontingent rettidigt
Hver måned sender Krifa Erhverv rykkerbreve til kunder, som ikke betaler deres kontingent rettidigt. Med rykkerbrevet får man en ny betalingsfrist og bliver pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

Betales kontingentet stadig ikke, bliver man slettet som kunde i a-kassen (og eventuelt af efterlønsordningen og Extra Sikring). Herved mister man sin anciennitet og dagpengeret i a-kassen, og muligvis også muligheden for at blive tilmeldt efterlønsordningen igen.

Tilmeld dig Betalingsservice allerede i dag
... og spar tid og besvær med girokort, undgå rykkergebyr og sletning.

Tilmelder du dig Betalingsservice, vil du omkring den første i hvert kvartal modtage en opkrævning af kontingent for det kommende kvartal. Du vil desuden modtage en betalingsoversigt fra Betalingsservice, hvor du kan se, hvilket beløb der opkræves, og hvad kontingentet dækker.

Det er ganske enkelt - tilmeld dig Betalingsservice på vores hjemmeside allerede i dag - klik her.

Husk at holde øje med, at næste opkrævning fremgår af din betalingsoversigt fra Betalingsservice.

Lise Lotte Frederiksen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

6. april 2011

Krifa Familiedag i Cirkus Arena

Kristelig Fagbevægelse inviterer alle kunder til en forrygende familiedag i Cirkus Arena. Krifa Erhvervs kunder kan også deltage.

Dagen starter på cirkuspladsen, hvor vi møder dyrene og får lov at fodre elefanterne. Pjerrot underholder, og der foregår forskellige aktiviteter. Derefter starter cirkusforestillingen, som er en god og traditionel cirkusforestilling - men også et fantastisk show!

Vær venligst opmærksom på, at du kan tilmelde dig fra den 14. april fra kl. 11.00 ved at ringe direkte til Cirkus Arena på tlf.: 4030 3040. Der kan bestilles op til 5 billetter pr. kunde. Børn under 2 år er gratis, når de sidder på skødet af en voksen. Prisen er 50 kr. pr. billet. Dette beløb går direkte til Danske Hospitalsklovne.

Klik på billedet til højre, og du kan se hvor og hvornår det foregår.

Du kan også se Cirkus Arenas præsentationsvideo.


Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
2 kommentarer » Læs mere…

22. marts 2011

Hvem har kontrollen over din økonomi?


Kom gratis til fyraftensmøde. Emnet er denne gang: Hvem har kontrollen over din økonomi? Uvildige.dk leder os igennem eftermiddagen. Uvildige.dk er netop kendetegnet ved at give en uvildig økonomisk rådgivning.

Som virksomhedsejer har du brug for, at der er en logisk sammenhæng mellem virksomhedens økonomi og din privatøkonomi, så du kan påvirke og planlægge en sikker fremtid med masser af udviklingspotentiale og råderum for såvel din virksomhed som for din familie.

Det kræver, at du får et klart og tydeligt overblik over den samlede økonomiske situation, så der kan planlægges ud fra dine - både professionelle og private - ønsker og interesser.

Kend til mulighederne
For at planlægge skal du kende til mulighederne. Inden for økonomi er der rigtig mange muligheder for at hente "gratis penge".

Krifa Erhverv vil gerne give dig chancen for at lære det basale om disse muligheder. Vi holder derfor i samarbejde med Uvildige.dk fyraftensmøder, hvor du har chancen for at få fif og tricks til, hvordan du kan få mere ud af de penge, du tjener i din virksomhed. Det kan hurtigt blive den bedste timeløn, du har fået i lang tid.

Eftermiddagens program:
 • Kend din virksomheds regnskab.
 • Skab økonomisk gennemskuelighed og tjen penge på det.
 • Forhandling med banken.
 • Pensionsopsparing eller ej?
 • Leasing eller køb?
Vi har kaffepause undervejs, hvor der bliver god tid til networking. Dagen starter med en sandwich. Du er velkommen til at invitere 2 gæster med - gratis.
Møderne finder sted fra kl. 16.30 til 19.00 på følgende datoer og adresser:
 • 13. april 2011 i Aalborg. Adresse: Kristelig Fagbevægelse, Gasværksvej 4, 2, 9000 Aalborg.
 • 14. april 2011 i Kolding. Adresse: Kristelig Fagbevægelse, Merkurvej 21, 6000 Kolding.
 • 27. april 2011 i Ballerup. Adresse: Kristelig Fagbevægelse, Energivej 15, 1. sal, 2750 Ballerup.
 • 28. april 2011 i Århus. Adresse: Kristelig Fagbevægelse, Sintrupvej 71, 8220 Brabrand.
Tilmelding
Du tilmelder dig og dine eventuelle gæster via dette link. Tilmelding sker efter "først til mølle"-princippet.

Om Uvildige.dk
Du kan læse mere om Uvildige.dk på deres hjemmeside.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
Skriv kommentar » Læs mere…

18. marts 2011

SVU - en mulighed for at uddanne sig med tilskud

Du har forskellige muligheder for tilskud, når du tager uddannelse og deltager i kurser. Det kan være en god mulighed for at dygtiggøre sig i stille perioder.
Vi har tidligere her på bloggen fortalt om VEU. Læs mere her (bemærk at satsen siden er blevet reduceret til 80 % af højeste dagpengesats). Mange af vores kunder har løbende gjort brug af denne ordning.

En anden - men ofte overset - mulighed er SVU. Du kan få SVU, når du uddanner dig på folkeskole- og gymnasielt niveau, men også ved videregående uddannelser. Når du tager en videregående uddannelse, er der følgende betingelser:
 • Du skal være over 25 år
 • Du skal have 3 års beskæftigelse på fuldtid inden for de seneste 5 år
 • Du skal være dansk statsborger eller bo i Danmark
 • Uddannelsen skal være godkendt til SVU
 • Du skal være studieaktiv
 • Du skal reducere din arbejdstid i virksomheden svarende til antallet af timer på uddannelsen
Når du er på SVU, får du 613,- kr. pr. dag, hvilket svarer til 80 % af højeste dagpengesats (gældende fra 4. april 2011).

Du kan læse mere om SVU på Uddannelsesstyrelsens hjemmeside. Du er også velkommen til at kontakte os i a-kassen.

Tag fag på merkonom med SVU
Flere af erhvervsakademierne rundt i landet udbyder akademi-merkonomuddannelsen på daghold. Et fag kan gennemføres på 6 uger. Der kan udbetales SVU i perioden.

Flere af de mulige fag kan måske have din interesse. F.eks. er der fagmoduler specielt rettet til detailhandel, og der er fagmoduler i ledelse, markedsføring og salgsteknik.

Læs mere på merkonom-uddannelsens hjemmeside. Her finder du også kontaktoplysninger til skolerne.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv
1 kommentar » Læs mere…

Hvilke erfaringer har du med markedsføring?


Del dine erfaringer med markedsføring her på bloggen. Hvilke gode erfaringer har du, og hvad har på ingen måde virket?

Sammen med vores marketingsbureau var jeg i gang med at planlægge nogle fyraftensmøder, hvor du kunne blive inspireret i forhold til markedsføring. Vi valgte dog at tøve en kende, da vi blev usikre på behovet.

Er behovet at lære, hvordan man skaber sig et brand og kommunikerer det til omverdenen eller er behovet mere, hvilke medier, som virker eller ikke virker?

Vi vil derfor gerne høre om dine erfaringer og behov:

 • Har du erfaring med at have en reklame i en lokalavis? Virkede det?
 • Har du været på TV eller i radio? Virkede det?
 • Har du været på forskellige sites med bannerreklamer? Virkede det?
 • Har du kontaktet mulige kunder via direct mail? Virkede det?
 • Har du helt andre erfaringer, f.eks. Google optimeret hjemmeside, salg via netværk eller evnet at skabe dig et brand i dit marked? Virkede det?

I Krifa Erhverv har vi eksempelvis gode erfaringer med radioreklamer. Vi har netop haft endnu en kampagne med fine resultater. Men hvad der virker for en virksomhed, er ikke ensbetydende med, at det virker for en anden. Produkt, størrelse og fodfæste i markedet har indflydelse.

Jeg håber, at du er med på at dele dine erfaringer, så andre kan opleve din succes eller undgå at smide penge efter noget, som ikke virker. Følg debatten her på bloggen og bliv inspireret.

Hasse Hagsteen, erhvervschef, Krifa Erhverv


10 kommentarer » Læs mere…

23. februar 2011

Rekruttering af en ny medarbejder

Hvordan finder du lige den medarbejder, du er ude efter - den ene ud af mange?

I dag er det ikke usandsynligt, at du får rigtig mange ansøgere, når du rekrutterer til en stilling. Du må afsætte mange ressourcer til at finde den rette medarbejder – tid og penge, som godt kunne have været brugt anderledes.

Som kunde i Krifa Erhverv er du meget velkommen til at kontakte os, hvis du står og mangler en medarbejder. Så vil vi gerne se, om vi har ledige kunder, som kunne passe ind i din virksomhed.

Du kan også benytte dig af de tilbud, vi har fra vores samarbejdspartnere.

Hos Jobview kan du gratis søge i deres CV database. Deres helt unikke søgemaskine viser dine søgeresultater på landkort, i en geografisk radius fra din virksomhed. Som kunde i Krifa Erhverv, får du også de øvrige produkter som Jobview tilbyder til halv pris.
Hos JobDK og Job Vision får du bl.a. hjælp til at ansætte en medarbejder i praktik eller med løntilskud.

Vi vil dog også gerne høre om dine metoder og erfaringer. Fortæl om dem i en kommentar herunder.

Niels Henrik Kjær-Lassen, a-kassekonsulent, Krifa Erhverv
1 kommentar » Læs mere…